Dr Halina Laskowska - strona 5

Pełnomocnictwo procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE Czynności dokonywane w imieniu, interesie i ze skutkiem dla osoby reprezentowanej, Zdolność postulacyjna to zdolność do osobistego podejmowania czynności procesowych, ale może również działać przez pełnomo...

Pisma procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

PISMA PROCESOWE Zgodnie z art. 125 § 1 Kpc: Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Pisma procesowe muszą odpowiadać przewidzianym przez prawo wymogom: ogólnym - przewidzianym dla każdego pisma procesowego w art. 126 Kpc: § 1. Każde

Podjęcie zawieszonego postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

PODJĘCIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA Art. 180 § 1 W razie śmierci strony- z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo ustanowienia kuratora W razie utraty zdolności sądowej- ustalenie następcy prawnego W razie b...

Organy egzekucyjne i pomocnicze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

PODMIOTY ORGANY EGZEKUCYJNE Komornik - wszystkie czynności egzekucyjne poza zastrzeżonych dla sądu, może wybrać komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego, Sąd- samodzielnie dokonuje czynności egzekucyjne-ze statków morskich, w celu zniesienia współwłasności Nadzór nad czynnościami komor...

Podział postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

PODZIAŁ POSTĘPOWANIA EGZEKUZYJNEGO postępowanie klauzulowe - idzie tu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, stworzenie podstawy egzekucji sądowej. Pełni rolę pomostu pomiędzy postępowaniem rozpoznawczym a postępowan...

Postępowanie cywilne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

POJĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Nie istnieje definicja legalna, ustawowa postępowania cywilnego. Nie ma jej w kpc, a tym bardziej w innym źródle prawa postępowania cywilnego. Ustawodawca nie stworzył definicji postępowania cywilnego. PRAWNIE ZORGANIZOWANA DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW, ORGANÓW Z UDZIAŁEM ZAINT...

Pomoc prawna z urzędu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

POMOC PRAWNA Z URZĘDU Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd, instytucja ma służyć temu, by strona nie będąca stanie pokryć kosztów wynagrodzenia mogła skorzystać z pomocy takiego pełnomocnika gdy jest to wskazane dla zapewnienia należytej ochrony jej praw w postępowaniu cywilnym Stron...

Podział i definicja posiedzeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

POSIEDZENIA Podział: jawne: jawność zewnętrzna; jawność wewnętrzna; niejawne. UWAGA! Wyrok ogłaszany jest zawsze publicznie - nawet wówczas, gdy było wyłączenie jawności. Zasadą są posiedzenia jawne, możliwość dokonania czynności procesowej na posiedzeniu niejawnym uzależniona jest od szczególne...

Postępowanie uproszczone - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

UPROSZCZONE Cel: przyspieszenie, uproszczenie, odformalizowanie postępowania. Zakres stosowania: roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 zł; roszczenia wynikające z rękojmi lub gwarancj...

Postępowania pozasądowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

POSTĘPOWANIA POZASĄDOWE : Postępowanie przed sądem polubownym (arbitrażowym): sąd polubowny nie jest sądem państwowym; jest on powołany zgodną wolą stron stosunku cywilnoprawnego korzeniami ta instytucja sięga prawa rzymskiego - kiedy stron...