Dr Halina Laskowska - strona 2

Czynności procesowe sądu o charakterze decyzyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

CZYNNOŚCI PROCESOWE SĄDU O CHARAKTERZE DECYZYJNYM Wszystkie czynności sądu lub jego organów zastępczych czy pomocniczych Kierujące postępowaniem Zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy Czynności kontrolujące akty dyspozycyjne stron Kończące postępowanie w danej sprawie Najważniejsze ...

Czynności procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

CZYNNOŚCI PROCESOWE Pojęcie: Czynnością procesową jest każda czynność podmiotu postępowania procesowego, która w świetle obowiązujących przepisów ustawy procesowej wywiera lub może wywrzeć skutki procesowe w postępowaniu cywilnym, w związku z którym została podjęta. UWAGA! Czynnościami procesowymi ...

Doręczenia - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

DORĘCZENIA Zabezpieczenie praw stron procesowych i możliwość ich obrony, art. 131 sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, komornika, woźnych, sądową służbę doręczeniową (tworzona w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości), Pozbawienie strony możliwości obrony może prowadzić do nieważności postę...

Dowód z dokumentu - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

DOWÓD Z DOKUMENTU Dokumentem w rozumieniu kodeksu jest każdy przedmiot zapisany pismem, który przekazuje jakieś informacje (na papierze, na drewnie, na metalu, itp.). Inne dokumenty, jak np. rysunki, plany zalicza kodeks do innych środków dowodowych i zaleca stosować do nich odpowiednio przepisy o ...

Dowód z przesłuchania stron

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

DOWÓD Z PRZESŁUCHANIA STRON Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w razie ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi dowód z przesłuchania stron. Dowód z przesłuchania stron jest więc dowodem posiłkowym. W pewnych jedn...

Dowody i postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

DOWODY Pojęcie dowodu jest wieloznaczne. Może ono służyć do określenia źródła informacji dowodowej, środka, przy pomocy którego wykazujemy prawdziwość lub nieprawdziwość twierdzeń o faktach, określenia wyników postępowania dowodowego. Dowód w ścisłym tego słowa znaczeniu jest to środek dowodowy tj....

Droga sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

DROGA SĄDOWA Art. 77 Konstytucji, ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw lub wolności, oznacza możliwość wystąpienia o rozpoznanie sprawy jest to kompetencja sądów powszechnych i SN do rozpoznawania spraw cywilnych. (Niektórzy autorzy eliminują z tej definicji SN...

Dyspozycyjność (rozporządzalności) - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 5362

DYSPOZYCYJNOŚCI (rozporządzalności) Odpowiednikiem zasady dyspozycyjności na gruncie prawa materialnego są takie zasady jak zasada autonomii woli stron stosunku prawnego na gruncie prawa materialnego oraz zasada wolności umów. Rozporządzalność materialna polega na rozporządzalności przez strony i u...

Egzekucja z rachunku bankowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Egzekucja z rachunku bankowego: Przedmiotem egzekucji z rachunku bankowego jest wierzytelność posiadacza rachunku bankowego ( dłużnik, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja) do konta bankowego z tytułu umowy rachunku bankowego. bank- dłużnik zajętej wierzytelności Rodzaje rachunków bankowyc...

Egzekucja z ruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Egzekucja z ruchomości Właściwym do prowadzenia egzekucji z ruchomości jest komornik tego sądu, w okręgu którego znajduje się ruchomość ( możliwość wyboru komornika w granicach sądu apelacyjnego przez wierzyciela na podstawie przepisów ustawy o komornikach). Art. 844.  § 1.  Egzekucja z ruchomości ...