Dr hab. Tomasz Gruszecki - strona 2

note /search

Inwestorzy indywidualni a instytucjonalni - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Inwestorzy indywidualni a instytucjonalni, rola na współczesnych rynkach, typowe zachowania Inwestorzy indywidualni Dysponując pewnymi oszczędnościami starają się oni korzystnie je ulokować kupując papiery wartościowe. Operacje giełdowe przeprowadzają zazwyczaj na podstawie informacji pochodzących...

Kreacja pieniądza - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2030

KREACJA PIERWOTNA Przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom komercyjnym. We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza monetarna. Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obi...

Krótkoterminowe papiery dłużne - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1127

Krótkoterminowe papiery dłużne (KPD) ze względu na terminy, na jakie są emitowane (zapadalność poniżej roku), stanowią przedmiot obrotu na rynku pieniężnym. Dzięki tym dyskontowym papierom wartościowym przedsiębiorstwa mają możliwości pożyczenia pieniędzy na rynku, zamiast ubiegać się o kredyt w ban...

Obligacje korporacyjne - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

Obligacje korporacyjne Formalnie obligacja korporacyjna (przedsiębiorstwa, komercyjna) to dłużny instrument finansowy, na podstawie którego emitent (dłużnik) zaciąga zobowiązanie (dług) u obligatariusza (inwestora, wierzyciela) na określony z góry czas. W praktyce to nic innego jak kolejna forma pr...

Obligacje skarbowe - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

OBLIGACJE SKARBOWE dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa. Skarb Państwa - emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Istnieje możliwość wykupu obligacj...

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

OFE W POLSCE Otwarte fundusze emerytalne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Otwarte fundusze emerytalne są zarządzane przez

Podstawowe wskaźniki oceny wartości akcji - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

PODSTAWOWE WSKAŻNIKI OCENY WARTOŚCI AKCJI DLA INWESTORA Trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to: - P/E (C/Z, cena/zysk), - P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa),...

Polityka finansowa - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1344

POLITYKA FINANSOWA Przedmiot polityki finansowej Nauka finansów oprócz rozpoznawania natury zjawisk finansowych ma na celu dostarczanie uogólnień, poszukiwanie prawidłowości i związków zachodzących miedzy zjawiskami finansowymi. Ważnym praktycznym celem nauki finansów jest wiec tworzenie naukowych...

Prospekt emisyjny - omówienie

  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Prospekt emisyjny - o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, skierowany do potencjalnych akcjonariuszy. Powinien zawierać informacje na temat rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia em...