Dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka

note /search

Portfel dwuskładnikowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 994

Oczekiwana stopa zwrotu rozpatrywanego portfela dwuskładnikowego jest równa: Gdzie: R p - oczekiwana stopa zwrotu portfela dwuskładnikowego w f - udział w portfelu instrumentów wolnych od ryzyka R f - oczekiwana stopa zwrotu instrumentu wolnego od ryzyka R e - oczekiwana stopa zwrotu portfela efek...

Analiza akcji spółki publicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Analiza akcji spółki publicznej, podstawy analizy fundamentalnej i technicznej, wycena akcji, pomiar dochodu i ryzyka akcji Analiza fundamentalna i techniczna Dwa najstar...

APT-teoria arbitrażu cenowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2730

APT - teoria arbitrażu cenowego Teoria ta opiera się na tzw. prawie jednej ceny, które głosi, że to samo dobro nie może być sprzedawane po dwóch różnych cenach. Gdyby dobra miały dwie różne ceny pojawiliby się tzw. arbitrażyści, którzy kupowaliby dobro na rynku, na którym jest niższa cena. Prowad...

CML a SML-Różnice

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2611

CML a SML Podstawą różnicą pomiędzy obiema liniami jest to, że CML dotyczy tylko portfeli efektywnych, a SML dotyczy wszystkich portfeli, w tym również pojedynczych papierów wartościowych, na rynku będącym w równowadze. Linia SML jest dana wzorem: Gdzie: R - oczekiwana stopa zwrotu β- współczynni...

Giełda Papierów Wartościowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 315
Wyświetleń: 805

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest instytucją, która organizuje obrót instrumentami finansowymi Instytucją, która dokonuje rozliczeń transakcji, realizuje zobowiązania emitentów wobec właścicieli papi...

Instytucje rynku finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2758

Instytucje rynku finansowego: Zgodnie z sektorowym podziałem gospodarki, stosowany przez EBC wyróżnia się sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych Sektor finansowy tworzą jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, a także jednostki ...

Klasyfikacja rynku finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1253

Klasyfikacja rynku finansowego Ze względu na okres obiegu instrumentu wyróżnia się: Rynek pieniężny - zalicza się tu wszystkie transakcje finansowe, których termin realizacji z praw nie przekracza jednego roku . Przedsiębiorstwa pozyskują tu środki na sfinansowanie działalności bieżącej, tj. zape...

Leasing jako źródło finansowania inwestycji przedsębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Leasing jako źródło finansowania inwestycji przedsiębiorstw Leasing stanowi przede wszystkim formę finansowania inwestycji, skupiającą w sobie zarówno cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu (leasingobiorcy) p...

Leasing-prezentacja leasing

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1736

Leasing prezentacja Leasing- to lease( wynająć, wydzierżawić) Rodzaj umowy cywilno-prawnej Podmioty leasingu: Leasingodawca( finansujący)- ten, który daje przedmiot w odpłatne użytkowanie na określony czas i na określonych warunkach

Miary ryzyka akcji - Wariancja stopy zwrotu

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2989

Miary ryzyka akcji Ryzyko akcji można określić za pomocą zróżnicowania możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu. Im większe jest to zróżnicowanie, tym większe jest to ryzyko Miarą ryzyka, która wykorzystuje tę zasadę jest wariancja stopy zwrotu...