Dr hab. Tadeusz Bołt - strona 2

note /search

Kontrakty konsensualne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

VIII. KONTRAKTY KONSENSUALNE 1.ACTIO AUCTORITATIS - wnoszona była o zapłatę podwójnej kwoty przy kupnie mancypacyjnym, sprzedawca był pozwany przez kupującego, jeżeli ktoś pozbawił go rzeczy, ACTIO VENDITI - przysługiwała sprzedawcy, ACTIO EMPTI - przysługiwała nabywcy, ACTIO REDHIBITORIA - kupuj...

Kontrakty literalne- opracowanie 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Kontrakty literalne. Kontrakty literalne zawierane litteris, polegały na tym, że osiągnięte porozumienie trzeba było wyrazić w postaci formalnego wpisu do księgi rachunkowej. Wpływy i wydatki były notowane w domowych księgach rachunkowych, a dokonywane wpisy miały dwojaki charakter prawny: do pow...

Kupno- sprzedaż, opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

Kupno-sprzedaż (emptio-venditio). Był to kontrakt konsensualny, na którego podstawie jedna strona, zwana sprzedawcą (venditor), zobowiązywała się do przeniesienia i zapewnienia spokojnego posiadania jakiejś rzeczy (merx - towar) na drugą stronę, zwaną kupującym (emptor). Kupujący zaś zobowiązywał s...

Najem dzieła- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Najem dzieła (locatio-conductio operis). Treścią tego kontraktu było to, że wykonawca (conductor) zobowiązywał się wykonać dla zamawiającego (locator) określone dzieło (opus), zamawiający zobowiązany był do zapłacenia mu umówionego wynagrodzenia. Była to forma korzystania z cudzej pracy, ale nie c...

Najem pracy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Najem pracy (locatio-conductio operarum). Na podstawie LC operarum najemnik (locator) zobowiązywał się do wykonania dla pracodawcy (conductor) określonych prac (operae), w zamian pracodawca zobowiązywał się do zapłacenia umówionego wynagrodzenia (pensio). Najem pracy miał w Rzymie bardzo wąskie zas...

Najem - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Najem rzeczy (locatio-conductio rei). Rzymski najem był prawną formą odpłatnego korzystania z cudzych rzeczy i usług. Locatio conductio (LC) była kontraktem konsensualnym, dwustronnie zobowiązującym zupełnym. Zarówno locator jak i conductor odpowiadali za omnis culpa, obaj mieli korzyści z kontrakt...

Ochrona pozaprocesowa- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Ochrona pozaprocesowa -Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego): *pozaprocesowy środek ochrony, *udzielany przez pretora po zapoznaniu się z istotą sprawy, * typowe przyczyny: przymus, podstęp, błąd, niedojrzałość kontrahenta,

Odpowiedzialność za wady towaru- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Odpowiedzialność za wady towaru. Sprzedawca ponosił odpowiedzialność (rękojmi) za to, że sprzedał rzecz cudzą lub własną, na której było ustanowione ograniczone prawo rzeczowe. Taka rzecz miała wadę prawną. Osoba trzecia mogła zrealizować swoje prawo rzeczowe w procesie przeciw nabywcy i odebrać m...

Ograniczenie prawa własności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Ograniczenia prawa własności. Ograniczenia w sferze obyczajowej - dotyczyły niegospodarności i rozrzutności. Cenzorowie piętnowali notą cenzorską właścicieli odchylających się od przyjętych norm postępowania. Ograniczenia w sferze prawa publicznego - wywłaszczenie dla dobra publicznego, jego możli...

Połączenie i zmieszanie rzeczy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

Połączenie i zmieszanie. Accessio (przyrost, przybytek) prowadziła do nabycia własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą główną, stając się pod względem gospodarczym jej częścią składową. Obowiązywała tutaj zasada: