Dr hab. Tadeusz Bołt

note /search

Prawo rzymskie, źródła zobowiązań- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1484

Źródła zobowiązań. Pierwotnie Rzymianie wyodrębniali dwa podstawowe źródła zobowiązań: kontrakty i delikty. Kontraktami były umowy zaskarżalne wg ius civile, delikty - przestępstwa rodzące odpowiedzialność majątkową sprawcy z mocy norm prawa pry...

Prawo rzymskie, acta legitima- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Pacta legitima. Były to umowy, które uzyskały ochronę procesową w oparciu o indywidualne decyzje cesarzy (okres dominatu). Formą ochrony była condictio ex lege. Znane były trzy pacta legitima: nieformalne przyrzeczenie posagu (pactum dotale) nieformalne przyrzeczenie darowizny (donatio) - na pods...

Prawo rzymskie, apelacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

Apelacja: -ponieważ strony nie miały kontroli nad wyborem sędziego - strona przegrywająca miała możliwość kontroli zgodności orzeczenia z obowiązującym prawem =apelacja -supplicatio - zwrócenie się do cesarza z odwołaniem od decyzji urzędnika -cel - ugodzenie w niesprawiedliwość wyroku jako rezul...

Prawo rzymskie, bezpodstawne wzbogacenie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2471

Bezpodstawne wzbogacenie. Juryści epoki republikańskiej głosili zasadę, że można domagać się od kogoś zwrotu tego, co znalazło się u niego z niesłusznej przyczyny. Bezpodstawne wzbogacenie jakiejś osoby musiało pierwotnie następo...

Prawo rzymskie, dzierżawa wieczysta- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Dzierżawa wieczysta (emfiteuza). Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności. Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na pods...

Egzekucja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Egzekucja -tytuł egzekucyjny dawał podstawę do wdrożenia egzekucji, jeśli w ciągu 30 dni pozwany nie zaspokoił powoda -w procesie legisakcyjnym - legis actio per manus iniectionem - powód w obecności

Geneza porcesu formułkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

Geneza procesu formułkowego Proces legisakcyjny stał się elementem hamującym rozwój gospodarczy w okresie wielkiej ekspansji Rzymu na polu produkcji i wymiany towarowej, jaka nastąpiła po wojnach punickich. Rzymianie wchodzili wówczas w sto...

In iure cessio- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631

In iure cessio. Był to pozorny proces windykacyjny, w którym zbywca występował w roli pozwanego, z nabywcą w roli powoda. Chodziło o formalne odstąpienie jakiegoś prawa przed sądem. Nabywca (pozorny powód) przed pretorem dotykał laską przedmiotu zbycia, twierdząc, że stanowi jego własność. Pozwany...

Iistota i rodzaje kontraktów werbalnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Istota i rodzaje kontraktów werbalnych. Kontrakty werbalne, zawierane verbis, wymagały wypowiedzenia określonych słów pomiędzy osobami równocześnie obecnymi. Moment ten decydujący o powstaniu zobowiązania był uprzednio przygotowany przez porozumienie. Do tej grupy należała sponsio i formy pochodne...

Istota posiadania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Istota posiadania. Obok ochrony praw rzeczowych, skuteczniej poprzez actiones in rem, w prawie rzymskim otaczano również niektóre stany faktyczne. Do tego celu służyły interdykty, jako środki ochrony pozaprocesowej. Takiej ochronie podlega...