Dr hab. Stefan Stępień

note /search

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym Głównym celem „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania” była prywatyzacja i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Istotą prac nad „Paktem…” było uzyskanie akceptacji związków zawodowych dla procesu prywatyzacji w zamian za pr...

Podstawy prawne procesu prywatyzacji majątku państwowego- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Podstawy prawne procesu prywatyzacji majątku państwowego Ustawa o prywatyzacji p.p. z 13 lipca 1990 r. zgodnie z nią  każde przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na jego wielkość, rentowność czy pozycję na rynku, może być poddane przekształceniom własnościowym. Ustawa przewiduje zróżnicowane meto...

Pojęcie polityki gospodarczej - różne ujęcia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1148

Pojęcie polityki gospodarczej. Różne ujęcia. Polityka gospodarcza = polityka ekonomiczna (rządzący powinni kierować się zasadami ekonomii jako dziedziny nauki) Wojciech Roszkowski (wg profesora definicja niepełna) PG to działania zmi...

Polityka budżetowa w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1141

Polityka budżetowa w III RP. Jej cechą charakterystyczną jest ciągły deficyt budżetowy ( z wyjątkiem roku 1990). Do 2004 r. deficyt stale wzrastał, następnie malał do roku 2007, po którym nieustannie wzrasta. Rząd Tadeusza Mazowieckiego 89/90 (MF- Leszek Balcerowicz). (na podst. wykładu) Zmiany o ...

Polityka celna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

Polityka celna w III RP Polityka celna Polski nie była przez cały okres (od 1998 - 2002 - ukończenia negocjacji akcesyjnych) jednolita, w różnych okresach cechowała się innymi priorytetami. Możemy wyodrębnić 3 etapy, w których różnie się ta ...

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4466

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty. Pod pojęciem polityki dochodowej na ogół rozumie się oddziaływanie państwa na kształtowanie się w gospodarce poziomu płac, dochodów pozapłacowych oraz cen, a więc dochodów realnych społeczeńst...

Polityka gospodarcza polski w 1989 roku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 959

Polityka gospodarcza polski w 1989 r. Rok 1989 był ostatnim, który rozpoczął się w warunkach wyznaczonych przez ramy scentralizowanego systemu gospodarczego. Od początku tegoż roku brak było aktów normatywnych stanowiących podstawy centralnej regulacji zjawisk gospodarczych. Jedynym obowiązującym a...

Polityka gospodarcza Polski w latach 2008-2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Polityka gospodarcza Polski w latach 2008-2011 -Premier- Donald Tusk -Minister Finansów- Jacek Rostowski -Na ten okres został przygotowany przez rząd dokument planistyczny - „Krajowy Program Reform 2008-2011”. Jego celem było stworzenie w Po...

Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego- opracowa...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1911

Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego. Polityka kursowo - walutowa to działalność państwa związana z kształtowaniem kursu walutowego i warunków działania rynku walutowego. Nie jest częścią polityki pieniężnej państwa!, choć jest z nią powiązana. Polityka ta realizowana jest w...