Dr hab. Stanisław Bożyk - strona 2

note /search

Akty prawa wewnętrznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1323

Akty prawa wewnętrznego. Organy państwa mogą stanowić akty prawa wewnętrznego, tzn. akty obowiązujące wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. W żadnym razie nie mogą one być podstawą decyzji w stosunku do obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Zarazem muszą ...

Amerykański system kontroli konstytucyjności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Amerykański system kontroli konstytucyjności prawa. Jest nazywany również mianem kontroli rozproszonej. Pojawił się na przełomie XVIII i XIX w USA. Polega on na tym, że: kompetencja orzekania o zgodności ustawy z konstytucją przysługuje wszystkim sądom i nie pozostaje skoncentrowana w jednym tylko...

Cechy szczególne konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2975

Cechy szczególne konstytucji. Konstytucja jest ustawą , odnoszą się więc do niej wszystkie ogólne cechy ustawy , jest aktem normatywnym i powszechnie obowiązującym. Przysługują jej jednak pewne cechy szczególne, które różnią ją od ustaw zwykłych i pozwalają na określenie jej jako ustawy zasadniczej...

Demokratyczne państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Demokratyczne państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z lat 1989-97 zarysowała się tendencja do traktowania klauzuli demokratycznego państwa prawnego jako zbiorczego wyrazu szeregu zasad i reguł o bardziej szczegółowym charakterze, które n...

Formy organizacji posłów i senatorów w parlamencie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1589

Formy organizacji posłów i senatorów w parlamencie. Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są kluby, koła i zespoły. Kluby i koła muszą być zorganizowane na zasadzie politycznej tzn., że muszą grupować członków prezentujących określona orientacje polityczną. Poseł lub senator może nal...

Formy realizacji zwierzchnictwa Narodu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1204

Formy realizacji zwierzchnictwa Narodu. Rozróżniamy dwie podstawowe formy wykonywania władzy przez Naród: demokracja bezpośrednia i demokracja pośrednia (przedstawicielska). Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w ...

Funkcje konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1876

Funkcje konstytucji. Konstytucja pełni rozmaite funkcje, które się ze sobą łączą i przeplatają w praktyce jej funkcjonowania. Nie zapominając o politycznej, ideologicznej czy symbolicznej funkcji konstytucji i podkreślając fakt, że współczesną konstytucję traktować się powinno jako zobiektywizowany...

Funkcje kontrolne Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Funkcje kontrolne Sejmu. Funkcja kontrolna stanowi drugie klasyczne zadanie parlamentu. Odnosi się ona przede wszystkim do rządu i systemu podporządkowanej mu administracji, a jej kształt i cel należy rozpatrywać na tle dwóch zasad ustrojowych. istotną

Immunitet parlamentarny w prawie polskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3402

Immunitet parlamentarny w prawie polskim. Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych. Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenie prawa, pełni dwie podstawowe funkcje: ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania i...

Kompetencje Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

Kompetencje Rady Ministrów. Rada Ministrów jest drugim, obok Prezydenta, podstawowym segmentem władzy wykonawczej, dlatego też jej zakres działania nie powinien wkraczać w dziedziny należące do władz pozostałych, a także takie wkroczenie musi znajdować podstawę w odpowiednich przepisach konstytucyj...