Dr hab. Romuald Kalinowski

note /search

Działalność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA - gromadzeniu i wydatkowanie środków pieniężnych w różnych formach. FINANSE to a) ( definicja co do mechanizmu ) zjawiska związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, ( tą przyjmujemy ) b) ( definicja ekonomiczna ) pieniężny mechanizm podziału i wymiany wartoś...

Źródła prawa finansowego - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO 1. prawo międzynarodowe ( Art. 9 K/ ) Problem: Jaki jest stosunek Art. 217 do Art. 9? Z Art. 217 wynika, iż tylko polska ustawa podatkowa może skutecznie nałożyć ciężar podatkowy. Na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, która ...

Fundusze celowe i prawo budżetowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Ocena funduszy celowych 1. Zalety a. odpolitycznienie - uchwalanie ustawy tworzącej fundusz celowy jest aktem samoograniczenia - wyłącza debatę publiczną. b. większa pewność realizacji wyodrębnionego zadania ze względu na przełamanie zasady roczności 2. Wady a. osłabienie zasady suwerenności wydatk...

Regionalne Izby Obrachunkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

III. ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE - organ nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, z punktu widzenia legalności ( Art. 171 ust. 1 i 2 K. ). Powstały ustawą z 07.10.1992. Powołanie takiego organu kontroli i nadzoru ...

Prawo daninowe, podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1148

PRAWO DANINOWE ŚRODKI PUBLICZNE ( Art. 5 ust. 1 ufp ) - wszystkie rodzaje przychodów i dochodów gromadzonych w budżetach lub na funduszach celowych i przeznaczonych potem na ( Art. 6 ust. 1 ufp ) a. wydatki publiczne b. rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek sam...

Zobowiązanie podatkowe i jego podmioty - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE OBOWIĄZEK PODATKOWY ( Art. 4 ) 1. nieskonkretyzowana powinność 2. powinność ta wynika z ustaw podatkowych 3. przedmiotem powinności jest przymusowe świadczenie pieniężne 4. o charakterze obiektywnym - powstaje ex lege w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach ...

Podatek, podatnicy - obszerny wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 889

IV. Definicja zakresowa - słowniczkowa ( Art. 3 pkt 3 ) Ratio legis - wyłącznie względy techniki legislacyjnej, aby uniknąć zbędnych powtórzeń. Jest to pojęcie zbiorcze, obejmujące rozmaite rodzaje danin publicznych. 1. PODATEK ( w znaczeniu Art. 6 ) 2. ZALICZKI NA PODATKI - a. częściowe świadczeni...

Potrącenia i odroczenie terminów - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

ODROCZENIE TERMINÓW - przesunięcie terminu na datę późniejszą niż ta, która wynikałaby z przepisów prawa podatkowego lub ich zastosowania przez organ podatkowy skierowane do konkretnego, zindywidualizowanego adresata ( Art. 48, Art. 67a §1 pkt 1 i 2 ). a. odroczenie - terminu płatności podatku - t...

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ( Rozdział 3, Art. 33 - 46 ) ZABEZPIECZENIE - instytucja, której celem jest ochrona przyszłych interesów wierzyciela, mająca zapewnić wykonanie przez dłużnika ciążącego na nim obowiązku. Cechy zabezpieczeń 1. mają charakter przymusowy - do zabezpiecz...

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

IV. PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ( Art. 94 ) 1. nabycie przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo państwowe - ustawa z 1981 o przedsiębiorstwach państwowych- samodzielne, samorządne, samofinansujące się przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną 2. nabycie lub przejęcie przedsięb...