Dr hab. Piotr Zapadka

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PRAWO FINANSOWE PUBLICZNE SKRYPT MATERIA Ł Z PODR Ę Y CZNIKA "Polskie Prawo Finansowe Finanse Publiczne" E. Chojna-Duch i „Polskie Prawo Podatkowe” J. Go ł uchowskiego. ORAZ WYK Ł ADÓW SPIS TRE Ś CI I. Finanse Publiczne …………………………………………… 3 II. Prawo Bud ż etowe ……………………………………………10 II...

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego Samorządy terytorialne, odpowiednio do powierzonych im zadań w administracji publicznej, prowadzą własną gospodarkę finansową. Zgodnie z art. 167 Konstytucji mają udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Gospodar...

Państwowy dług publiczny - Program sanacyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2226

Państwowy dług publiczny P.d.p. powstaje na skutek zaciągania przez podmioty sektora finansów publicznych zobowiązań, zazwyczaj w związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetowego. Może mieć formę emitowanych przez państwo...

Regionalne Izby Obrachunkowe - Uchwała

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Regionalne Izby Obrachunkowe Zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji kontrolę i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego sprawują regionalne izby obrachunkowe. Ich organizację i funkcjonowanie określa ustawa ...

Źródła prawa budżetowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1946

Źródła prawa budżetowego to przede wszystkim Konstytucja w art. 220 - 226 oraz u.f.p. Instytucje materialnego prawa budżetowego. Przepisy ustawy budżetowej mają szczególny charakter: są adresowane do określonych podmiotów oraz mogą być wykonane tylko jeden raz. Wg. W. Brzezińskiego budżet ma szcze...

Budżet państwa i prawo budżetowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Budżet państwa i prawo budżetowe Budżet jest to podstawowy plan finansowy państwa lub jednostki samorządy terytorialnego, mające charakter dyrektywny i obejmujący dochody oraz wydatki o charakterze - zasadniczo - bezzwrotnym, uchwalany przez parlament na okres przyszły, zwykle roczny. Obejmuje sw...

Procedura budżetowa - Zakład budżetowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Procedura budżetowa. Jest to całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem - sporządzeniem, wykonaniem oraz kontrolą ex post . Odpowiednio wyodrębnia się fazy procedury budżetowej: ustalanie budżetu, wykonywanie budżetu oraz kontrola wykonania budżetu. Ustalanie budżetu MF wydaje ...

Wydatki budżetowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Wydatki budżetowe dzielą się na: dotacje i subwencje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki majątkowe wydatki na obsługę długu SP wpłaty środków własnych UE Dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania: podmiot ją otrzymujący musi ją wydać zgo...

Zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

1. Zagadnienia ogólne Uwagi wstępne. Definicja finansów wg. J. Harasimowicza: są to stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Przepisy prawne dotyczące finansów są tylko formą, w której realizują się stosunki finansowe. Stosunki finansowe (finanse) nie poddaj...