Dr hab. Paweł Zeidler - strona 3

Wykład prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

PRAWO ZWYCZAJOWE. Zwyczaj określa się jako ustalony, jednorodny sposób postępowania, uznany za wiążący przez określoną zbiorowość społeczną. Nie każda jednak reguła zwyczajowa staje się normą prawną. Określenie wymogów jakie powinien ...

Wykład - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

PRAWOZNAWSTWO Prawoznawstwo (nauki prawne) jest to ogół nauk, które za swój przedmiot mają normy prawne i kompleks zagadnień z normami prawnymi związanych. Nauki historyczno-prawne zajmują się przeszłością państwa i prawa: historia powszechna państwa i prawa, historia państwa i prawa polskiego, ...

Wykład - reguły interpretacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

REGUŁY INTERPRETACYJNE. Językowe reguły interpretacyjne - spełniają podstawową rolę w procesie wykładni prawa. Z punktu widzenia typu języka, którego dotyczą, można je podzielić na: a)reguły semiotyki powszechnie przyjmowane dla określonego języka naturalnego (przedmiot ogólnej teorii języka). b)...

Wykład - reguły walidacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3584

REGUŁY WALIDACYJNE.Reguły walidacyjne to specyficzne dyrektywy inferencyjne precyzujące zasady włączania norm do systemu prawa. W zależności od tego, jakie przyjmuje się w danym systemie reguły inferencyjne, otrzymać możemy na podstawie tych samych przepisów systemu bogatsze albo uboższe...

Wykład - rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1253

RODZAJE PRZEPISÓW PRAWNYCH. przepisy nakazujące - ze zbiorów wszystkich sposobów zachowań możliwych w danych okolicznościach wskazują na jedno, postanawiając, że tak i tylko tak należy się zachować. przepisy zakazujące - ze zbiorów wszystkich możliwych sposobów zachowań w danych okolicznościach ws...

Wykład - sankcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

SANKCJE I ICH RODZAJE. SANKCJA A PRZYMUS. Sankcja określa jakie negatywne następstwa zastosuje państwo wobec adresata normy o ile nie zachowa się on zgodnie z treścią dyspozycji w okolicznościach przewidzianych w hipotezie. Są trzy rodzaje: sankcja karna - państwo posługuje się nią w tych sferach ...

Wykład - społeczne działanie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

SPOŁECZNE DZIAŁANIE PRAWA O skuteczności prawa można mówić w następujących znaczeniach: skuteczność finalna - prawo jest skuteczne w tym znaczeniu, gdy za jego pomocą realizuje się pewne założone cele społeczne. skuteczność behawioralna - polega na tym, że adresaci zachowują się w sposób zgodnie ...

Wykład - stosowanie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 861

STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa polega na tym, że organy państwa na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych ustanawiają norm indywidualne i konkretne. Stosowanie prawa jest to proces ustalania konsekwencji prawnych przez organy państwowe, faktów na podstawie norm prawa obowiązującego. Rezult...

Wykład - stosunek prawny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

STOSUNEK PRAWNY Stosunek społeczny jest to stan wzajemnego oddziaływania, wzajemnych relacji pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami. Stosunek prawny jest to stosunek społeczny, który przebiega pod kontrolą norm prawnych lub Stosunek prawny jest to stosunek społeczny, który da się ująć w kategorię u...

Wykład - struktura systemu prawnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

STRUKTURA SYSTEMU PRAWNEGO. System prawa stanowionego to zbiór obowiązujących norm pochodzących od państwa , powiązanych licznymi relacjami i uporządkowanych zgodnie z określonymi zasadami. W doktrynie wskazuje się na merytoryczne (statyczne) i formalne (dynamiczne) więzi norm w systemie prawa. Wi...