Dr hab. Paweł Zeidler - strona 2

Wykład - gałęzie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

GAŁĘZIE PRAWA, PODZIAŁY PRAWA. Gałąź prawa to kompleks norm regulujących pewną grupę stosunków społecznych. W polskim prawie wyróżnia się na ogół następujące gałęzie prawa wewnętrznego: prawo konstytucyjne - obejmuje całokształt norm dotyczących ustroju państwowego, w tym: podmiot władzy najwyższe...

Wykład - geneza państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

GENEZA PAŃSTWA: Koncepcje związane z genezą państwa: koncepcja patriarchalna, która zakłada że państwo powstało w wyniku rozrostu władzy ojca rodziny. Początkowo w społecznościach pierwotnych decydujące znaczenie miały związki krwi. Koncepcja patrymonialna, która wiąże powstanie państwa z władztwem ...

Wykład - grupy interesu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805

GRUPY INTERESU JAKO ELEMENTY SYSTEMU POLITYCZNEGO: Zazwyczaj za grupę interesu uznaje się sformalizowaną bądź niesformalizowaną grup, której podstawowym celem jest wywieranie wpływu (nacisku) na władzę, aby ta podjęła decyzje korzystne dla danej grupy. Charakterystyczną cechą odróżniającą grupy naci...

Wykład - niezgodność norm

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211

NIEZGODNOŚCI NORM, LUKI W PRAWIE. sprzeczność logiczna (analityczna) - polega na merytorycznej niezgodności wzorów postępowania wyznaczonych przez dwie normy. sprzeczność prakseologiczna - polega na tym, że dwie normy nakazują adresatowi A dwa sposoby postępowania, których jednoczesne zrealizowani...

Wykład - normy postępowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

NORMY POSTĘPOWANIA I INNE TYPY WYPOWIEDZI. Norma postępowania - wypowiedź bezpośrednio formułująca odniesiony do określonych podmiotów nakaz albo zakaz oznaczonego zachowania w określonych okolicznościach. Jest wypowiedzią dyrektywalną, tzn. wyraża preferencje w stosunku do określonego sposobu (wzo...

Wykład - obowiązywanie prawa w czasie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

OBOWIĄZYWANIE PRAWA W CZASIE. Gdy akt prawotwórczy sam nie określa daty początkowej swego obowiązywania przyjmuje się jedno z dwóch rozwiązań: akt wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia albo z dniem ustanowienia (jeżeli moc obowiązująca aktu nie jest uwarunkowana jego ogłoszeniem. akt wchodzi w ...

Wykład - państwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

PAŃSTWO Starożytni Grecy oznaczali swoje państwa - miasta terminem polis. Starożytni Rzymianie określali mianem civitas, potem nazwą respublica po podbojach terytorialnych na określenie państwa zaczęli używać słowa imperium. W epoce renesansu Machiavelli na określenie państwa zaczął używać słowa lo ...

Wykład - partie polityczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE JAKO ELEMENTY SYSTEMU POLITYCZNEGO Etymologiczne słowo partia wywodzi się od łacińskiego słowa partis, które to słowo oznacza część pewnej całości. Można by mówić ze partia jest częścią społeczeństwa, częścią systemu politycznego. Najczęściej przyjmuje się że par...

Wykład - powstanie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

POWSTAWANIE PRAWA Historyczne formy powstawania prawa: stanowienie, zwyczaj, precedens, umowa, opinie uczonych. Stanowienie prawa polega na tym, że kompetentne (upoważnione przez prawo) organy państwa wydają akty prawotwórcze np. us...

Wykład - prawo europejskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

PRAWO EUROPEJSKIE Prawo europejskie to prawo stanowione przez Unię Europejską, ale także organizacje związane ze wspólnotami europejskimi (np. Radę Europy, CEFTA). Geneza Unii Europejskiej: koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy. układy paryskie z 1951 roku o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgl...