Dr hab. Oskar Kowalewski - strona 4

note /search

Ćwiczenia - krzyżówka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

1 I N E R C Y J N A 2 O V E R N I G H T 3 L O M B A R D O W Y 4 P O L O N I A 5 D E P O Z Y T O W A 6 E R M 2 7 R E F E R E N C Y J N A 8 C P I 9 P O D W Y Ż K A 10 P O P Y T O W Y 11 E K S P A N S Y W...

Ćwiczenia - krzyżówka inflacja oczekiwana

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 inflacja oczekiwana depozyt złotowy przyjęty w dniu zawarcia transakcji i trwający do następnego dnia roboczego kredyt udzielany pod zastaw skarbowych papierów wartościowych stawka referencyjna obliczana dla depozytów złotowych w terminie „overnight” na ...

Ćwiczenia - Ocena stabilności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Ocena stabilności finansowej i perspektyw ryzyka Zarówno obecna stabilność systemu finansowego, jak i jej krótkoterminowe perspektywy są dobre. W okresie objętym analiza instytucje finansowe, w szczególności banki, rozwijały się w szybkim tempie i uzyskiwały dobre wyniki finansowe. Wyjątek stanowił...

Ćwiczenia - omówienie prezentacji o konsolidacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Tendencje te powodują, że banki zmuszone są do poszukiwania zewnętrznych możliwości wzrostu, ponieważ wzrost wewnętrzny, polegający na dokonywaniu inwestycji bezpośrednich (rzeczowych), nie jest wystarczający. Szczególnie w warunkach dojrzałości, stabilizacji i dużego nasycenia rynku usługami bankow...

Ćwiczenia - raport roczny BFG

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

CELE I ZADANIA CELE I ZADANIA Utworzony w 1995 roku na mocy ustawy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, otrzyma³ od Ustawodawcy zadanie zapewnienia deponentom zwrotu œrodków na wypadek niewyp³acalnoœci banku oraz kompetencje w zakr...

Referat - Procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym-(stary_word)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Mateusz Margol Paweł Wołczkiewicz Procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym Wstęp Konsolidacja w sektorze bankowym jest procesem bardzo złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny. Jej zwolennicy podkreślają, że duży, powstały w wyniku konsolidacji bank dysponuje znaczną siłą rynkową oraz wysokim...

Referat - Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

2. Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach 2.1 Kryterium podziału Na potrzeby tej pracy dokonaliśmy podziału świata na części, w których występował podobny charakter procesów konsolidacyjnych. W związku z tym wyróżniliśmy procesy fuzji i przejęć w : Stanach Zjednoczonych Japonii k...

Ćwiczenia - ustawa Bankowy Fundusz Gwarancyjny z 2007 r.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 70, poz. 474 z dnia 28 marca 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady tworzenia i funkcjonowania ...

Ćwiczenia - ustawa Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudni...

Egzamin z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Co to jest dezintermediacja i podaj przykład 2. Co to jest KIR i jakie oferuje systemy 3. Skład KNF 4. Czynności wyłącznie bankowe (5) 5. Kogo i czego dotyczy wealth management 6. Cele polityki monetarnej NBP i FED 7. Rodzaje rachunków 8. ...