Dr hab. Oskar Kowalewski - strona 2

Referat - Krajowa Izba Rozliczeniowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) Instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodoweg...

Referat - Nadzór bankowy w Polsce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1442

Nadzór bankowy w Polsce W Polsce, na mocy ustawy z 1989 r. zadanie sprawowania nadzoru bankowego powierzono Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), a w zasadzie prezesowi NBP. W dniu 6 maja 1989 r. w strukturach banku centralnego został powołany Departament Nadzoru Bankowego. Następnie ustawa z 1997 r....

Referat - Rezerwy obowiązkowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

Rezerwy obowiązkowe Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków komercyjn...

Referat - Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Sieć bezpieczeństwa finansowego Sieć bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net) to instytucje i regulacje prawne działające na rzecz ochrony systemu finansowego przed destabilizacją. Konsekwencje destabilizacji systemu finansowego to: zakłócenia w systemach płatności i rozliczeń utrata części (...

Referat - System bankowy w Polsce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 560
Wyświetleń: 5061

System bankowy w Polsce Podstawowymi elementami systemu bankowego w Polsce są: Narodowy Bank Polski, będącym bankiem centralnym, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, sektor bankowy obejmujący banki kome...

Wykład - referat System bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

System bankowy To całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnych. System bankowy t...

Referat - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Bank państwowy z prywatnymi podwykonawcami, nazywany także Rezerwą Federalną lub FEDem (z ang. Federal Reserve) jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych. Powstał na mocy Ustawy o rezerwach federalnych z 1913 roku. System składa się z centralnej Ra...

Wykład - Rola banków w operacjach zagranicznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

ROLA BANKÓW W OP. ZAGRANICZNYCH Banki w op. zagr.: pełnią role pośrednika między kontrahentami z różnych krajów zabezpieczają przed ryzykiem kredytują transakcje w handlu zagr. Dyskontują zagraniczne weksle Udzielają gwarancji bank. w op. zagr. Przeprowadzają rozliczenia zagr. bank krajowy nawiązuj...

Wykład - Rola i funkcje NBP w polskim systemie bankowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

ROLA ZADANIA I FUNKCJE NBP W POLSKIM SYTEMIE BANKOWYM NBP jest centralnym bankiem RP NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę której siedziba jest W-wie oraz oddziały terenowe. Zadania NBP jako banku central...

Wykład - System bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

1. Rynek finansowy dzieli się na: a. rynek pieniężny: - pieniądz krajowy - rynek walutowy operuje się tu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi do 1 roku np. bony skarbowe, lokowanie środków przez banki na lokatach b. rynek kapitałowy - podstawowy rynek papierów wartościowych, giełdy, ryne...