Dr hab. Leszek Piątkowski

note /search

Źródła prawa stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001

Źródła prawa stosunku pracy Źródła prawa powszechnie obowiązującego: europejskie prawo pracy - z ponad krajowym prawem wspólnot Europejskich i prawo Rady Europy prawo międzynarodowe, zwłaszcza konwencje Międzynarodowej Organ...

Źródła prawa urzędniczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 6293

Źródła prawa urzędniczego a)źródła podstawowe - ich istotą jest wprowadzenie na całym obszarze administracji publicznej regulacji odrębnych od powszechnie obowiązujących, które nie są spotykane w kodeksie pracy czy w innych ustawach, albo regulacji o zmienionej treści w stosunku do regulacji powsze...

Automatyzm ustawowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

AUTOMATYZM USTAWOWY W przypadkach wskazanych w ustawie treść stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika, a więc niejako z urzędu. Wiąże się to w szczególności z uniknięciem masowych wypowiedzeń warunków pracy i pł...

Czas pracy i ustawa antykryzysowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

CZAS PRCAY I USTAWA „ANTYKRYZYSOWA” Pojęcie czasu pracy: Docelową normą zalecaną przez Międzynarodową Organizację Pracy jest 40-godzinna tygodniowa norma czasu prac...

Czasowe oddelegowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

CZASOWE ODDELEGOWANIE (ART. 42 § 4 KP) Oddelegowanie jest jednostronną czynnością pracodawcy i jest ono niezależne od rodzaju wykonywanej pracy i pełnionej funkcji, może jednak dotyczyć także miejsca wykonywania pracy. Brak tutaj okresu ochronn...

Czynniki kształtujące oblicze prawa stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

Czynniki kształtujące oblicze prawa stosunku pracy: 3 podstawowe czynniki: Proces stanowienia prawa Działalność ustawodawcy negatywnego ( TK) Działalność orzecznictwa SN i Sądów Europejskich Ad1. Występują w formie ustaw i aktów wykonawczych; Występuje częsta zmiana aktów; chęć dostosowania pra...

Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

DROGA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH Roszczenia pracownika ze stosunku pracy, jeśli tylko są wiarygodne i prawnie uzasadnione, powinny być przez pracodawcę zaspokojone dobrowolnie. W tym kontekście istnieje potrzeba stworzenia prawnych gwarancji ochrony interesów pracownika naruszonych bezpraw...

Dyżury pracownicze i podróż służbowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

DYŻURY PRACOWNICZE I PODRÓŻ SŁUŻBOWA Do czasu pracy nie wlicza się dyżuru pełnionego przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę jeżeli w tym czasie pracownik nie wykonał prac...

Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce 1 PRAWO PRACY jest: zagadnieniem wielowątkowym problemem o naturze społeczno - moralnej ekonomicznej filozoficznej psychologicznej należy do podstawowych praw człowieka jest wartością samą w sobie uniwersalną, ponadczasową środkiem do realizacji ...

Ogólne obowiązki pracownika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego Zasady współżycia społecznego odgrywają znacząca rolę w prawie pracy. Należy mieć tutaj na uwadze art 8 KP. Według tego art. nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społ-gosp. przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wsp...