Dr hab. Jolanta Blicharz - strona 5

Pojęcie porozumienia według UOKIK - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Pojęcie porozumienia według UOKIK porozumienia: a)  umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b)  uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lu...

Rejestry działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Rejestry działalności gospodarczej Status prawny przedsi ę biorcy nabywa si ę przez uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych). Istniej ą ce w Polsce rejestry przedsi ę biorców to m.in.: KRS, EDG, rejestr działalności regulowa...

Podmioty uprawnione do wnoszenia roszczeń według UPNPR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 182

Podmioty uprawnione do wnoszenia roszczeń według UPNPR 1) Rzecznik Praw Obywatelskich; 2) Rzecznik Ubezpieczonych; 3) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów; 4) powiatowy (...

Pojęcie przedsiębiorcy według UPNPR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Pojęcie przedsiębiorcy według UPNPR przedsiębiorcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a ta...

Pojęcie przedsiębiorcy według UZNK

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Pojęcie przedsiębiorcy według UZNK Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. ...

Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego według ustawy o przedsiębiorstwac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 189

Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego według ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo państwowe jest - samodzielnym, - samorządnym - samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje osobowość p...

Działalność w systemie konsorcyjnym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Działalność w systemie konsorcyjnym Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20 % wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci...

Pojęcie porozumienia dystrybucyjnego według UOKIK

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Pojęcie porozumienia dystrybucyjnego według UOKIK porozumienia dystrybucyjne- rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży; ...

Pojęcie zamawiającego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Pojęcie zamawiającego należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy ...

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej Z ustawy: - postępowanie notyfikacyjne, - postępowanie przed Komisją, - postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości. ...