Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 9

Funkcja ustawodawcza parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2212

FUNKCJA USTAWODAWCZA PARLAMENTU etapy trybu ustawodawczego w Konstytucji: art. 118 - inicjatywa ustawodawcza; art. 119-120 - rozpatrzenie projektu przez Sejm i ew. uchwalenie ustawy; art. 121 ust. 1 i 2 - rozpatrzenie ustawy przez Senat i ew. uchwalenie poprawek bądź odrzucenie ustawy; art. 121 ...

Funkcje parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany , wyjątk...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

FUNKCJE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO funkcje TK to: kontrola norm (orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu); orzekanie o skargach konstytucyjnych ; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych ; orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych; rozstrzy...

Istota samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji ; samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego rozwiązywan...

Kadencja i sposób funkcjonowania parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA PARLAMENTU kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów; rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona; konieczny składnik ...

Kompetencje prezydenta.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 959

KOMPETENCJE PREZYDENTA relacje z pozostałymi władzami funkcja arbitra → kompetencje związane z zorganizowaniem i personalnym składem władz oraz możliwości hamowania działalności tych władz; stosunki z parlamentem → parlament nie ma wpływu na wybór prezydenta, a wobec urzędującego ma tylko możliwość...

Konstytucje międzywojenne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) typowe zasady demokratycznego systemu: suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw obywatelskich; parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Fr...

Zestawienie państw- porównanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1309

Wielka Brytania USA Francja Niemcy Szwajcaria Forma państwa i ustrój polityczny Dziedziczna monarchia parlamentarna Państwo unitarne, zdecentralizowane, z jednostkami autonomicznymi System parlamentarno-gabinetowy Republika prezydencka Federacja 50 stanów - odrębne władze ustawodawcze, wykona...

Skrypt cały semestr

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1309

Pań stwa : Wielka Brytania, USA, Szwajcaria, Francja (V Republika), Niemcy, Włochy . Podstawowa literatura: ,,Ustr oje państw współczesnych”, Sarna cki WIELKA BRYTANIA HISTORIA Kolejne okresy ewolucji ustroju politycznego Wielkiej Brytanii: 1) Kształtowanie się reprezentacji ogólnonarodowej; nast...

Systemy partyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Typologia G. Sartoriego G. Sartori przy konstruowaniu swej typologii systemów partyjnych uwzględnił dwie zmienne: a. liczbę rywalizujących partii (format systemu Partyjnego) oraz b. dystans ideologiczny między nimi (mechanizm systemu partyjnego) W efekcie zaproponował on czteroelementową typologi...