Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 8

Prawo krajowe.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

PRAWO KRAJOWE - SYSTEM ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA Podstawowymi konsekwencjami hierarchizacji aktów normatywnych jest: wymóg zgodności aktów niższego szczebla z aktami wyższego szczebla pod rygorem wadliwości aktu niższego rzędu → możliwość uchylenia lub pominięcia przy orzekaniu, a wyj...

Prawo międzynarodowe i współnotowe w krajowym porządku prawnym.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO WSPÓLNOTOWE W KRAJOWYM PORZĄDKU PRAWNYM nawiązanie do koncepcji dualistycznych (odrębne systemy prawne, a p.m. potrzebuje specjalnego wprowadzenia do prawa wewnętrznego - transformacji poprzez ratyfikację) w przeciwieństwie do koncepcji monistycznej. art. 9 stanowi, że...

Specjalne tryby ustawodawcze.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1449

SPECJALNE TRYBY USTAWODAWCZE: tryb pilny (art. 123) to uprzywilejowanie danego projektu, polegające na priorytetowym traktowaniu go, jak i na znacznie szybszej procedurze ustawodawczej; tylko RM może uznać dany projekt za pilny (z wyjątkiem u...

Stany nadzwyczajne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1981

STANY NADZWYCZAJNE ISTOTA INSTYTUCJI stan nadzwyczajny to pojawienie się w państwie sytuacji szczególnego zagrożenia, której rozwiązanie wymaga sięgnięcia do środków szczególnych takich jak: koncentracja władzy w rękach egzekutywy ; ograniczenia praw i wolności obywateli ; zmiany w strukturze i zas...

Status prawny posłów i senatorów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 581

STATUS PRAWNY POSŁÓW I SENATORÓW uwm - ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora; Mandat parlamentarny ma trzy znaczenia: jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców ; jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty ; jako określenie funkcji czł...

Wybory i prawo wyborcze.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

WYBORY I PRAWO WYBORCZE POJĘCIA OGÓLNE Wybory parlamentarne - regularne odnawianie składu parlamentu w wyniku decyzji podejmowanych w szczególnej procedurze przez ogół obywateli posiadających pełnię praw politycznych. są wynikiem realizacji zasady suwerenności Narodu i są formą weryfikacji rządząc...

Zasada demokratycznego państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO Historia i idea idea państwa prawnego stworzona została w niemieckiej doktrynie XIX w. , ale pełne urzeczywistnienie znalazła w Ustawie Zasadniczej RFN z 1949 r.; pojęciu „państwo prawne” można przypisać szereg znaczeń , z jednej strony traktowane jest jako s...

Zmiana Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Zmiana Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku - art. 235 K → technika inkorporacji. Rozdział XII - ZMIANA KONSTYTUCJI; Art. 235. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji następuje w drodze usta...

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

FINANSE PUBLICZNE w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu (min. z powodu bliskości pewnych sfer do praw i wolności człowieka), a dodatkowo pewne dziedziny muszą być zorganizowane i zarządzane w specyficzny sposób , do czego potrzebna jest pewn...

Funkcja kontrolna parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

FUNKCJA KONTROLNA PARLAMENTU Kontrola to porównanie stanu faktycznego ze stanem prawnie postulowanym, oraz wyciągnięcie opinii i wniosków, bez możliwości władczego wpływania na podmiot kontrolowany, gdyż wtedy zaczyna to być nadzorem; Ogólne instrumenty kontroli: prawo żądania informacji - wynika z...