Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 4

Radiofonia i telewizja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

RADIOFONIA I TELEWIZJA media elektroniczne - odrębności w stosunku do innych środków masowego przekazu: z uwagi na wymagania techniczne i konieczność zachowania „porządku w eterze” przekaz radiowy i telewizyjny musi być poddany ścisłym regułom dot. częstotliwości i zasięgu nadawania ; w znacznie ...

Referendum - pojęcia ogólne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

REFERENDUM POJĘCIA OGÓLNE referendum (głosowanie ludowe) - to forma demokracji bezpośredniej, polegająca na wypowiadaniu się wyborców, w formie głosowania, na tematy dot. spraw całego państwa lub jego części, przebiegające w oparci...

Referendum lokalne - Rada gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

REFERENDUM LOKALNE (ART. 170) dopiero ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym rozszerzyła to referendum na wszystkie szczeble samorządu lokalnego ; art. 170 - przedmiot → sprawy dot. danej wspólnoty samorządowej , co oznacza: nie mogą to...

Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

REFERENDUM W SPRAWACH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA charakter fakultatywny - brak obowiązku przeprowadzenia go; przedmiot referendum → sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa oznacza zakaz przeprowadzenia referendum w sprawach nie związanych z interesem państwa , ale nie istnieją żadne pro...

Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm i Senat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm: art. 119 → Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; czytanie - rozpatrzenie projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu; pierwsze czytanie: na posiedzeniu lub w komisji (art. 37 RSejm), ale musi być na posiedzeniu gdy dot. ustaw : zmiana Konstytucji...

Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ISTOTA INSTYTUCJI ombudsman to szczególny organ powiązany z parlamentem, czuwający nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli ; historia  Szwecja w 1709, ale ostateczny kształt uzyskał dopiero w 1809 r. - najpierw jako funkcjonariusz parlam...

Skład i organizacja rząduu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

SKŁAD I ORGANIZACJA RZĄDU RM jest organem kolegialnym , a jej skład ma charakter wieloosobowy → rezygnacja w Konstytucji ze stwierdzenia że „działa kolegialnie” (dopiero w ustawie jest to stwierdzenie); Skład ma charakter zamknięty (art. 147): prezes RM ; ministrowie (art. 149 ust. 1); kierujący o...

Skarga konstytucyjna.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

Skarga konstytucyjna skarga konstytucyjna to szczególny środek prawny pozwalający jednostce na zwrócenie się do sądu konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia naruszają konstytuc...

Stan klęski żywiołowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ stan klęski żywiołowej to katastrofa na­turalna lub awaria tech­niczna, których skutki zagrażają życiu lub zdro­wiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz­nych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy za­stosowaniu ...

Stan wojenny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

STAN WOJENNY stan wojenny (art. 229) - może być wprowadzony tylko w 3 sytuacjach: zewnętrznego zagrożenia państwa (także przez działania terrorystyczne) → przesłanka niedookreślona; zbrojnej napaści na terytorium RP → przesłanka określona, należy ją interpretować na tle Karty NZ; jeżeli z umowy mię...