Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 3

Ochrona praw i wolności, a konstytucyjne obowiązki jednostki.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI szczególne ograniczenie ochrony niektórych praw ( art. 81 ) → tzn. tylko w granicach określonych w ustawie (czyli ograniczenie bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale wciąż nie mogą one pozbawiać tych praw ich istoty i art. 81 nie wyklucza skargi konstytucyjnej): art. 65 ...

Odpowiedzialność konstytucyjna.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA odpowiedzialność konstytucyjna (prawna) to odpowiedzialność za naruszenie prawa realizowana z inicjatywy parlamentu przed organem władzy sądowniczej ; historia instytucji : TRYBUNAŁ STANU TS to odrębny organ władzy sądowniczej , przeznaczony do realizacji odpowiedzia...

Ograniczenie praw i wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI konstytucyjne zasady ograniczeń praw i wolności ( art. 31 ust. 3 ): aspekt formalny - ustanawiane jedynie w ustawie; aspekt materialny - ustanowione dla ochrony następujących zasad: bezpieczeństwa państwa porządku publicznego środowiska zdrowia publicznego moralności pu...

Organizacja wewnętrzna parlamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARLAMENTU Powszechnie odróżnia się organy kierownicze i pomocnicze Sejmu i Senatu, które muszą składać się z posłów/senatorów, a wpływ na ich kształt ma tylko dana izba. Organem apolitycznym i permanentnym jest Kancela...

Parlament - struktura, skład i organizacja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

PARLAMENT. STRUKTURA, SKŁAD I ORGANIZACJA WPROWADZENIE istnienie parlamentu , który skupia w sobie kompetencje ustawodawcze i kontrolne względem władzy wykonawczej, będący organem naczelnym, demokratycznie wybieranym przez Naród jest podstawową przesłanką demokratyzmu państwa ; istotą parlamentu j...

Podmioty praw i wolności.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197

PODMIOTY PRAW I WOLNOŚCI obywatele - cudzoziemcy : uregulowania prawne : Konstytucja ; ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 r. (niespójna z Konstytucją); obywatelstwo nabywa się prawem krwi (art. 34 ust. 1) oraz (wg ustawy): na wniosek osoby zainteresowanej lub z mocy prawa , jak w przypadku repat...

Postępowanie przed Trybunałem Stanu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM STANU 5 zasadniczych stadiów: zgłoszenie wstępnego wniosku; postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; postawienie w stan oskarżenia; rozpoznanie sprawy przez TS w I inst...

Prezes Rady Ministrów i ministrowie.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

PREZES RADY MINISTRÓW Kompetencje premiera koncentrują się na: tworzeniu rządu i wnioskowaniu o dokonywanie zmian w rządzie, a ponieważ to on kontrasygnuje akty prawne prezydenta jest jednocześnie jedynym partnerem głowy państwa. Z nim związane jest istnienie rządu, gdyż udzielenie votum nieufności...

Prezydent - pozycja ustrojowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

PREZYDENT POZYCJA USTROJOWA pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez zasadę podziału władz i określenie tego urzędu jako jednego z członów władzy wykonawczej → wyznacza ją 6 podstawowych zasad : zasada dualizmu - odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Kons...

Rada ministrów i administracja rządowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1057

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA 2 znaczenia pojęcia „rząd”: znaczenie wąskie - to RM, innymi słowy gabinet. To pojęcie nie występuje w obecnej konstytucji, ale występowało min. w Małej Konstytucji z 1992 r. znaczenie szerokie - to cała administracja rządowa, tj RM, premier i wicepremierzy, m...