Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 2

Systemy partyjne w Europie- rozważania teoretyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

Systemy partyjne w Europie- rozważania teoretyczne System, jako kategoria teoretyczna. System partyjny - układ partii politycznych, które tworzą mniej lub bardziej trwałe powiązania i zależności; a) statycznie - (ilościowy,format system...

Władza ustawodawcza - Parlament

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1442

Władza ustawodawcza PARLAMENT -brak parlamentu uniemożliwia istnienie demokratycznego systemu polit -powoływane do życia we wszystkich typach reżimów, większości krajów -symbolizują idee ludowładztwa - przeciwieństwo absolutnej władzy jednostki lub partii -zamachy stanu oznaczają zawieszenie je...

Władza wykonawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1015

WŁADZA WYKONAWCZA Wł. wykonawcza- główny podmiot rywalizacji, jej struktury tworzą trzon każdego systemu politycznego. -możliwość ustalania polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa i jej realizacji. - uprawnienie do podejmowania kluczowych rozstrzygnięć politycznych z punktu widzenia państwa...

Wybory i ich funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

WYBORY I ICH FUNKCJE Schumpeter- powtarzalny grupowy akt woli w wyniku którego ster rządów powierzony jest tym, którzy dysponują większym poparciem niż każda z konkurencyjnych jednostek lub grup. cykliczność- odbywają się regularnie w ramach konstytucyjnie określonych terminów, wyznaczających dł...

Wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

Współczesne systemu strojowe zajęcia 2 Im stabilniejsza konstytucja, im mniej zmian tym lepiej. USA posiada najstarszą nadal funkcjonującą konstytucję. Ma 27 poprawek - nowelizacji. Modele: XIX wiek Europa - oktrojowanie, czyli nadawanie konstytucji. Była aktem dobrodziejstwa monarchy wobec po...

Formowanie koalicji gabinetowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2233

Formowanie koalicji gabinetowych: System wielopartyjne - główny w Europie, oznacza, że powoływanie rządu wymaga uzgodnień między co najmniej dwoma partnerami. Uformowanie koalicji jest efektem wielopodmiotowego i rozciągniętego w czasie procesu decyzyjnego. Podejmuje się ona przez obsadzenie sta...

Prawa czlowieka i ich ewolucja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

KONSTYTUCYJNY STATUS JEDNOSTKI PRAWA CZŁOWIEKA I ICH EWOLUCJA myśl filozoficzna judeochrześcijańska jako podstawa dla idei praw jednostki; ważne 2 elementy: przyjęcie jednostki ludzkiej (byt autonomiczny i indywidualny) jako podstawa koncepcji organizacji społeczeństwa → uznanie godności za najważ...

Konstasygnata i perogatywa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

KONTRASYGNATA I PREROGATYWY kontrasygnata pełni 2 funkcje ustrojowe : uzależnia prezydenta od premiera ; przejęcie przez premiera odpowiedzialności politycznej za ten akt , co powoduje pośrednie uzależnienie prezydenta od parlamentu ; prerogatywy - akty prezydenta zwolnione z obowiązku złożenia kon...

Krajowa Rada Sądownictwa - Minister Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA organ kolegialny uplasowany pomiędzy władzami , którego zadaniem jest pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę decyzji dot. sądownictwa , reprezentowanie interesów władzy sądowniczej , ochrona

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyłączenie zasady hierarchicznego podporządkowania w stosunku do samorządu terytorialnego, a zastąpienie jej procedurami nadzorczymi ; nadzór to szczególna relacja pomiędzy podmiotami w adm. publ., w ramach której: organ nadzorujący ma pewne środki ...