Dr hab. Jan Sobiech

note /search

Czynności prawne - definicja i podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

Czynności prawne - to czynności faktyczne wywołujące skutki prawne w postaci nawiązania, zmiany bądź rozwiązania stosunku prawnego. Czynności prawne mogą być jednostronne i dwustronne(wielostronne) -jednostronne - dla skuteczności czynności jednostronnych wystarczy złożenie jednego oświadczenia -...

Metody wykładni prawa - podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

Inne poglądy doktryny prawa są takie iż normy zbudowane są z części sankcjonowanej wskazującej jaki jest wymóg zachowania (nakaz/zakaz) i z części sankcjonującej wskazującej na reakcję państwa i działania organów państwowych w sytuacji naruszenia części sankcjonowanej. Wykładnia prawa (interpretac...

Naprawienie szkody - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Naprawienie szkody W sytuacji wyrządzenia szkody naprawienie jej obejmuje przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie sytuacji majątkowej poszkodowanego przez - restytucję naturalną (fizyczne naprawienie szkody) lub restytucję pieniężna (zapłata odszkodowania). O tym decyduje poszkodowany, z tym, ż...

Podział prawa na gałęzie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1309

Podział prawa na gałęzie - wszelkie normy prawne obowiązujące w państwie przyporządkowane są określonym gałęzią prawa ze względu na rodzaj regulowanych stosunków społecznych: -Normy prawa, które regulują system stanowienia prawa, wykonywania władzy państwowej i wymiaru sprawiedliwości to gałąź pra...

Posiadanie - definicja posiadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

Posiadanie Jest to sytuacja faktyczna, a nie prawna i składa się na tą sytuację faktyczne władztwo nad rzeczą i wola tego władania. a)posiadanie samoistne - gdy posiadacz rzeczą włada jak właściciel (właściciel, zasiedca, znalazca, nabywca w dobrej wierze od osoby nieuprawnionej) b)posiadanie za...

Prawo cywilno-prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Podstawową kategorią prawa cywilnego jest stosunek cywilno-prawny Stosunek cywilno-prawny to stosunek prawny uregulowany normą prawa cywilnego mający za przedmiot dobra osobiste bądź majątkowe. Elementy stosunku cywilno prawnego: -Podmioty - są to osoby fizyczne bądź osoby prawne. -Przedmiotem ...

Prawo rzeczowe i podział rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Prawo rzeczowy Jest to zespół norm prawnych określonych księga II KC, a dotyczących praw własności i stosunku innych jak właściciel osób do rzeczy. Rzeczy - rzeczami w rozumienie PC są wszelkie przedmioty materialne, lecz wyodrębnione na tyle spośród innych przedmiotów, że mogą stanowić odrębny p...

Prawo sąsiedzkie - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

Prawo sąsiedzkie To zespół przepisów normujących wykonanie prawa własności przez właścicieli nieruchomości „najczęściej” sąsiednich. Prawo sąsiedzkie dotyczy w szczególności prawa do owoców z krzewów i zadrzewień z gruntów sąsiednich, prawa do gałęzi i korzeni, zagadnień umyślnego bądź nie narusz...

Prawo i sankcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2177

Prawo - zespół norm wydanych przez państwo i których wykonywanie gwarantowane jest przymusem państwowym. Obok norm prawnych występują w społeczeństwie inne normy: zwyczaje, moralność, normy religijne itp. Odróżnia je od prawa to, że nie zawsze są spisane, a za ich wykonaniem nie stoi przymus państ...

Przedawnienie roszczeń majątkowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Przedawnienie roszczeń Roszczenia majątkowe w prawie cywilnym ulegają przedawnieniu. Przedawnienie - upływ wskazanego w ustawie czasu, po którym dłużnik może uchylić się od spełnienie świadczenia. Sąd nie bada upływu okresu przedawnienia z urzędu, a jedynie na zarzut dłużnika. Roszczenie przedaw...