Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński

note /search

Wykład 3 struktury materiałów krystalicznych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

FAZA - jednorodna cz  układu oddzielona od reszty układu granic  mi dzyfazow po przekroczeniu której nast puje skokowa zmiana wła ciwo ci. Powierzchnia graniczna rozdzielaj ca fazy to GRANICA MI DZYFAZOWA półkoherentna z dyslokacjami niekoherentna koherentna na granicy nie ma nieprawidłowo ci w r...

Wykład 4, analiza wykresów równowagi

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

  ! "   #   "   !   "   $ !   "   !     % "         "   &       ' " " ! "   ( )   ! " "     *   ! !       "   * " "   + " , "   + ! "   ,     "   * " "     " ! "     "   - ' &quo...

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2275

f + s = n + 1 suma maksymalnej liczby faz   f  , jakie mog współistnie w stanie równowagi, oraz liczby stopni swobody  s  jest równa liczbie składników  n  plus jeden (izobaryczne). Wykresy równowagi fazowej Reguła faz Gibbsa o budowie fazowe...

Wykład 5 rodzaje faz w stopach metali

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2814

(+) (+) umocnienie roztworowe –  wskutek odkształcenia  spr ystego sieci (utrudniony ruch dyslokacji) (+) (+) (+) Fazy po rednie  (w ród nich  mi dzymetaliczne ) ( fazy po rednie  maj charakter zwi zków mi dzy atomami metali, półmetali (metalo...

Wykład 2 właściwości  wszystkich materiałów wynikających  z ich  „budo...

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Wła ciwo ci  wszystkich  materiałów  wynikaj  z ich  „budowy wewn trznej” wykazuj uporz dkowanie dalekiego zasi gu - atomy lub cz steczki uło one s wzgl dem siebie w sposób regularny zachowuj c przestrzenn symetri wzgl dem punktu,  prostej i płaszczyzny ka dy atom ma jednakow  liczb  najbli szych...