Dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski

note /search

Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego - omówienie - Tendencja r...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1547

PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE SZEREGU CZASOWEGO Podstawowe pojęcia: Szereg czasowy: Ciąg następujących po sobie obserwacji zjawiska w określonym przedziale czasu W analizowanych szeregach czasowych wyróżnia się dwie składowe: -składową sy...

Prognozowanie naiwne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 714

Prognozowanie naiwne(wykorzystuje modele naiwne): Stosowane w przypadku ustalania prognoz krótkoterminowych. Może być wykorzystywane do prognozowania bez konieczności gromadzenia dużej ilości informacji. W prognozowaniu naiwnym, opraco...

Standardy weryfikacji modelu - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

STANDARDY WERYFIKACJI MODELU 1. Sensowność merytoryczna. Polega m.in. na ocenie, czy sensowne są znaki parametrów czyli sugerowany przez model kierunek zależności zmiennej prognozowanej od poszczególnych zmiennych objaśniających. Przykład: Oszacowano zależność popytu na odzież (w sztukach) od d...

Szacowanie błędu prognozy ex-post

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 861

Średni bezwzględny błąd prognozy MAE (Mean Absolute Error) określany także jako średnia modułów błędów prognoz, oblicza się według wzoru: Gdzie nt błąd bezwzględny prognozy na czas t obliczony na podstawie prognoz wygasłych. Prognoza ...

Szeregi przekrojowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3136

JEDNOWYMIAROWY SZEREG PRZEKROJOWY Jest to ciąg zaobserwowanych stanów zmiennej Y, z których każdy odnosi się do tego samego momentu lub okresu t i do k-tego obiektu przestrzennego Y=[y1,y2,…,yK] Gdzie: yK- jest stanem zmiennej Y w obiekcie k-tym (k=1,…,K) w momencie lub okresie t Przykład jedno...

Wymagania stawiane danym prognostycznym - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

WYMAGANIA STAWIANE DANYM PROGNOSTYCZNYM Przy wyborze danych prognostycznych w celu budowy prognoz, stosuje się następujące kryteria: Dokładności: Zbierane dane muszą być dokładne, tzn. odzwierciedlać zjawisko, którego dotyczą. W praktyce dane mogą być obarczone błędami losowymi, wynikającymi z ...

Prognozowanie ekonometryczne - omówienie

 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1232

PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczne polega na sporządzaniu prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego opisującego kształtowanie się zmiennej prognozowanej. Narzędziem badania powiązań zmiennych ekonomicznych jest model ekonometryczny Model ekonometryczny jest to funkcja...

Etapy prognozowania - omówienie

 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4137

ETAPY PROGNOZOWANIA: Etap I: Sformułowanie zadania prognostycznego Etap II: Określenie przesłanek prognostycznych Etap III: Zebranie danych statystycznych Etap IV: Wybór metody prognozowania Etap V: Konstrukcja prognozy Etap VI: Ocena dopuszczalności prognozy Etap VII: Weryfikacja prognozy ...

Metoda eliminacji w generowaniu liczb losowych

 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1442

Metoda eliminacji w generowaniu liczb losowych. Metoda von Neumanna Użyteczną metodą generowania jedno- i wielowymiarowych zmiennych losowych jest metoda eliminacji von Neumanna. Jej zaleta polega na tym, że nie ma potrzeby wyznaczania (i odwracania)

Metody wyrównywania wykładniczego

 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1456

Metody wyrównywania wykładniczego Metoda stosowana do ustalania prognoz krótkookresowych. Cechą charakterystyczną tej metody jest stała aktualizacja prognoz wraz z napływem nowych informacji o zaobserwowanych wartościach zmiennej prognozowanej oraz o trafności wcześniejszych prognoz. Prognozę u...