Dr hab. inż. Dariusz Piotrowski

note /search

BONY SKARBOWE - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

BONY SKARBOWE Instrumenty dyskontowe, sprzedawane na przetargach poniżej wartości nominalnej. Stużą do regulowania krótkoterminowych braków ptynności w budżecie paostwa. Są to instrumenty krótkoterminowe (termin wykupu krótszy niż 1 rok) i nominalne 10.000zt. Opinia inwestorów na temat finansów pa...

BUDŻET PAŃSTWA - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1512

BUDŻET PAOSTWA Wybrane procedury budżetowe (regulacje prawne): Projekt ustawy budietowej powinien zostad złoiony do Sejmu na 3 miesiace przed koocem roku budietowego. Sejm nie moie zwiększyd poziomu deficytu zawartego w projekcie. W okresie 4 miesięcy od złoienia projektu ustawa budietowa musi t...

DŁUG PUBLICZNY - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

DLUG PUBLICZNY Stanowią go zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, poiyczek, SPW (skarbowe papiery wartościowe: bony i obligacje skarbowe), przyjętych depozytów a takie wymagalnych zobowiązao wynikających z orzeczeo sądów i decyzji administracyjnych oraz uznanych za bezsporne przez wtaści...

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Czyli: województw, gmin i powiatów. W Polsce funkcjonuje niespełna 3000 jedn. samorz. teryt. (j.s.t.) Dochody gmin: Własne: Z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych. Z opłat: targowej, miejscowej, administracyjnej, eksp...

FINANSE - POJĘCIE - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

FINANSE - POJĘCIE Pojęcie finanse obejmuje wszelkie operacje finansowe przeprowadzone za pomocą pieniądza. Finanse publiczne: dotyczą gospodarowania środkami pieniężnymi przez paostwo, samorządy i inne jednostki sektora finansów publicznych. „Publiczne” - powszechne, jawne, przeznaczone dla ogót...

GIEŁDA - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

GIEŁDA Funkcje giełdy: Koncentracja popytu i podazy papierów wartościowych celem wyznaczania jednolitych kursów Mobilizacja, alokacja, wycena i transfer kapitatu Zapewnienie równego dostępu do informacji rynkowych Pierwsza sesja: 16. 04. 1991r. Wazne wydarzenia wptywające na notowania: Marzec...

INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE: Pojawienie się ryzyka na rynkach (kapitałowym, walutowym, surowcowym, stóp procentowych) było przyczyną spopularyzowania instrumentów pochodnych. Instrumentem bazowym może byd: - Akcja - Indeks - Obligacja - Surowce - Waluta - Stopa procentowa - Parametr pogod...

PODATEK PIT - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1442

PODATEK PIT PIT: podatek dochodowy (bezpośredni) od osób fizycznych. W Polsce przez wiele lat obowiązywaty stawki: 19%, 30%, 40%, a progi podatkowe byty zamrożone na poziomie 37000zt oraz 74000zt. Od roku 2009 obowiązują stawki: 18% i 32%, a próg to ok. 85000zt. Kwota wolna od podatku: roczny do...

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 735

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Pomoc publiczna: przysporzenie finansowe pochodzące ze środków publicznych kierowane do wybranego podmiotu lub w celu wsparcia określonego produktu, mogące zakłócid konkurencję rynkową. Rodzaje pomocy p...

RYNEK - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

RYNEK PIENIĘŻNY: Środki pozyskane na rynku pieniężnym stużą regulowaniu ptynności finansowej i fifnansowaniu bieżącej dziatalności. Instrumenty: • bony pieniężne • bony skarbowe • bony komercyjne Okres realizacji praw wynikających z ins...