Dr hab. inż. Andrzej Klewski - strona 2

Odwzorowanie kartograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Odwzorowanie kartograficzne jest sposobem przedstawienia powierzchni globu ziemskiego lub jego fragmentu w taki sposób, aby każdemu punktowi na powierzchni odniesienia (elipsoidzie) odpowiadał ściśle określony punkt na płaszczy...

Skala bazowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1883

Skala bazowa: Najmniejsza jednostka dla jakiej okresla się skale bazową postaci klasycznej i numerycznej jest obręb ewidencji. Skalę bazową okresla się na podstawie -stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treśc -prz...

Skala mapy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy ) - stosunek wielkości modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi. Rodzaje zapisu skal na mapach:

System nakładek tematycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

System nakładek tematycznych: O- osnowy geodezyjne E- ewidencja gruntów i budynków U- sieci uzbrojenia terenu S-sytuacja powierzchniowa W- rzeźba terenu R- realizacyjne uzgodnienia projektowe Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się; urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne urz. inż-tech. Naz...

Szczegóły terenowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Szczegóły terenowe dzieli się na 3 grupy: I - przedmioty sytuacji terenowej o wyraźnych konturach zachowujących swa niezmiennośc w okresach wieloletnich, trwale związane podłożem, jak: -znaki graniczne -ustabilizowane znakami trwałymi: p...

Trilateracja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Trilateracja jest jednocześnie metodą i zarazem technologią wyznaczania położenia punktów geodezyjnych na powierzchni Ziemi za pomocą sieci trójkątów, w których pomierzono wszystkie boki. Jest także siecią liniową (odległościową), czyli konstrukcją, w której jako obserwacje nie występują kąty, lecz...

Zadania geodezji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zadania geodezji : Badanie kształtu, rozmiarów Ziemi oraz stanu i zmian środowiska geograficznego. Sporządzenie modelu matematycznego i mechanicznego bryły ziemskiej. Dostarczanie danych dla systemów informacji przestrzennej. Wykorzystanie informacji o terenie dostarczanych poprzez pomiary i dok...

GPS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Istotną zaletą technologii GPS jest jej wysoka dokładność wyznaczania współrzędnych wektorów łączących punkty geodezyjne rzędu 10-5 do 10-8. Dokładność ta jest możliwa do osiągnięcia niezależnie od pory dnia i nocy, odległości pomiędzy punktami oraz ich wzajemnej widoczności. Proces obserwacji i ob...

Podziały map-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Ze względu na treść mapy geograficzne dzielimy na: Ze względu na skalę map dzielimy je na: - mapy topograficzne w skali od 1:5000 do 1:2, przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę teren...

Triangulacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Triangulacja stanowi sposób wyznaczania położenia stosunkowo odległych punktów osnowy poziomej tworzących sieć przylegających do siebie trójkątów. Wierzchołki trójkątów sieci triangulacyjnej są utrwalonymi w terenie punktami geodezyjnymi. Wza...