Dr hab. Henryk Gasiul

note /search

Podział stosowany w Teoriach Osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1085

Podział stosowany w Teoriach Osobowości Zazwyczaj teorie osobowości omawia się w podziale na nurty ale one wskazują tylko na potencjał. Wg prof. Gasiula powinno się je omawiać w podziale na trzy kryteria : powszechność - jednostkowość (indywidualność) Powszechność polega na tym, że wszyscy podle...

Teorie deskryptywne cech

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2639

TEORIE DESKRYPTYWNE CECH teorie traktujące cechy jako coś o czym wnioskujemy na podstawie pewnych aktów zachowania ( Cattell ) teorie mówiące, że o cechach wnioskujemy na podstawie pewnych form aktywności ( Buss, Craig ) teorie mówiące, że cechy to konstrukty społeczne narzucone przez język i kul...

Teorie osobowości interakcyjnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

TEORIE OSOBOWOŚCI INTERAKCYJNE ( poznawczo - społeczne) I J. Rotter Bazuje na elementach społecznego uczenia się. Założenia: - osobowość to rezultat interakcji pomiędzy podmiotem a otoczeniem. Interakcje prowadzą do wzmocnień ( kary i nagrody ) - osobowość jest rezultatem uczenia się na bazie do...

Współczesne kierunki badań nad kulturą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 917

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ NAD KULTURĄ Skupiają się na pewnych liniach myślowych, nie ma teorii jako takiej. Ewokacja kultury Kulturowe różnice tworzone przez różne uwarunkowania środowiskowe. Warunki bycia w społeczeństwie wypracowują w człowieku pewne wartości, zachowania, osobowość. Dzieci z rod...

Psychoanaliza, teoria Freuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2779

PSYCHOANALIZA ● Łączy ich adaptacja osobowości w charakterze ewolucji. F. ewolucja biologiczna, fascynacja Darwinem. J. ewolucja w wymiarze kulturowym. Co przenika z kultury do osobowości, wymiar celowości i twórczości. TEORIA FREUDA Istotne znaczenie spełnianie się natury biologicznej, był determi...

Eoria E. Fromma-przedstawiciel neopsychoanalizy kulturowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1162

EORIA E. FROMMA Przedstawiciel neopsychoanalizy kulturowej . Punkt wyjścia jest typowy dla egzystencjalistów. Przełomem była utrata u człowieka instynktów. Pojawiły się inne możliwości i zagubienie człowieka jednocześnie. Pojawiła się samoświadomość i grę zaczęła odgrywać wyobraźnia i dlatego człow...

Teoria Jung

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1491

TEORIA JUNGA Kluczowe u niego znaczenie mają pojęcia nieświadomości zbiorowej i indywidualnej. Nieświadomość zbiorowa ma charakter kulturalny. Doświadczenia zbiorowości jest kodowane w organizm człowieka. W religii sztuce są ukryte ...

Osobowość-opracowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1778

Pojęcie osobowości ma wyjaśnić to dlaczego człowiek jest niepowtarzalny jako osoba, zrozumieć te mechanizmy oraz ująć człowieka jako całość, jaka jest nasza natura (z perspektywy ontologicznej). Jak się dobrze uchwyci naturę to wyjaśni się też osobowość. Druga sprawa: jaki udział mają procesy pozna...

Podejście organicystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2464

PODEJŚCIE ORGANICYSTYCZNE ● Nadrzędny motyw w tych teoriach to dążenie do samorealizacji czyli inaczej dążenie do spójności. Patrzenie na człowieka w sposób holistyczny. Analiza osobowości z perspektywy całości człowieka. Zakłada zasadę holizmu: op...

Teoria alberta bandury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4130

TEORIA ALBERTA BANDURY Społeczno-poznawcza teoria uczenia się. Bardzo upraszcza rzeczywistość osobowości. Sprowadza ją do poczucia kompetencji. Interakcje oznacza wzajemny determinizm podmiotu i otoczenia. Co powoduje, że człowiek jest istotą aktywną: 4 źródła aktywności podmiotu: -