Dr hab. Grzegorz Łaszczyca

note /search

Administracja publiczna, prawo administracyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I PRAWO ADMINISTRACYJNE Pojęcie administracji publicznej zorganizowana działalność, trwała, celowa i planowa, zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. słowo „administracja” oznacza służenie, zarządzanie, służbę. Administracja publiczna jest sprawowana przez organy państwow...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1547

ADMINISTRACJA TERENOWA Terenowe organy administracji rządowej W 1990 wprowadzono ustawę o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. Przedstawicielem RM w województwie jest wojewoda. Administrację publiczną w województwie wykonują organy administracji rządowej oraz organy samorządu wojewód...

Pojęcie aktu administracyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2044

AKT ADMINISTRACYJNY Pojęcie Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Akt administracyjny musi pochodzić od organu uprawnionego do wydawania takich aktów, musi mieć podstawę prawną oraz ...

Centralne organy administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1169

CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI Funkcje centralnych organów spełniają: Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o...

Czynności administracyjno-prawne - Akt administracyjny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNOPRAWNE Można je podzielić na: akty zewnętrzne, które mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani niepozostających w szczególnych stosunkach zależności. akty wewnętrzne, skierowane są do podmiotów pozostających w szczegó...

Formy współdziałania jednostek samorządu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3101

Formy współdziałania jednostek samorządu Samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. W formach prawa publicznego współdziałanie może polegać na tworzeniu związków i porozumień komunalnych jak i stowarzyszeń. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje przepisy o związkach i porozumieniac...

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i PIP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i PIP Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GI, którym może być tylko obywatel polski, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze, odpowiednie doświadczenie...

Komitety i rady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Komitety i rady Oprócz ministrów na szczeblu centralnym istnieją naczelne organy administracji noszące inne nazwy i zorganizowane według innych zasad. Podmioty te zorganizowane są jako komitety i rady. Komitet Integracji Europejskiej Została utworzony na podstawie ustawy z 1996r. Komitet ten jest ...

Kontrola parlamentarna i kontrola NIK

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1855

Kontrola parlamentarna i kontrola NIK 1.Kontrola parlamentarna - parlament pełni także funkcje kontrolne wobec władzy wykonawczej czyli kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność. Sejm na posiedzeniach plenarnych sprawuje funkcje kontrolne tylko w sprawach o zas...

Kontrola sądowa - sądownictwo administracyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

KONTROLA SĄDOWA Sądownictwo administracyjne Kontrola sądowa jest tradycyjną formą zagwarantowania zgodnego z prawem działania administracji. Postulat poddania czynności administracyjnych kontroli sądów zrodził się w okresie walki przeciwko nieskrępowanej administracji państwa absolutnego. Sądownict...