Dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski

note /search

Rodzaje zakładów publicznych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1960

Rodzaje zakładów publicznych: Tworzone w drodze ustawy (państwowe szkoły wyższe) Na podstawie aktów adm. rządowej lub samorządowej Na podstawie zezwolenia organ adm. publ. (niepubliczna szkoła podstawowa) Zakłady otwarte (biblioteka) Zakłady zamknięte (zakład karny) Zakłady o pełnej zdolności p...

Rola pieniądza w gospodarce - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3899

Rola pieniądza w gospodarce. Funkcje państwa: - f. prawna, - f. alokacyjna, - f. stabilizacyjna, - f. redystrybucyjna. Funkcja prawna - tworzenie ładu instytucjonalno-prawnego. Działanie państwa polega na tworzeniu trwałych, stabilnych instytucji i reguł gry (praw) rządzących gospodarką (a bi...

Zasada kompetencyjności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Zasada kompetencyjności Organy administracji publicznej mogą podejmować działania władcze w granicach swojej kompetencji i właściwości koniec 22.11.2010 (wyrażona została w art. 3. zd. 2 POPA) każde działanie ingerujące w sferę praw i wolności jednostki, przewidziane w ustawach do podjęcia w okreś...

Zasada praworządności (formalnej i materialnej) - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

Zasada praworządności (formalnej i materialnej) Organy administracji publicznej działają NA PODSTAWIE PRAWA - podejście formalne Organy administracji publicznej działają jedynie na podstawie przepisów prawa uwzględniających zasady demokratycznego państwa prawnego - podejście materialne. Zasada pr...

Zasada subsydiarności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Zasada subsydiarności Demokratyczny wyraz zasady państwa prawnego znajduje swoje odzwierciedlenie w zasadzie traktującej państwo i jego prawo jako organizację i działalność niezbędną do zagwarantowania jednostce jej godności, przyrodzonych swobód i praw, bez których nie byłaby w stanie żyć i rozwij...

Decyzje instytucji UE jako źródła prawa administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Decyzje instytucji UE jako źródła prawa administracyjnego Przykładem decyzji o charakterze źródła prawa administracyjnego w RP mogą być: 1) DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana j...

Działania administracji publicznej podlegające zaskarżeniu - wykład...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Działania administracji publicznej podlegające zaskarżeniu Decyzja administracyjna Postanowienie administracyjne Niebędące decyzjami ani postanowieniami akty lub czynności z zakresu admin. Publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa Pisemne interpretacje przepis...

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Podstawowym źródłem poznania regulacji europejskich jest Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich zwany w skrócie Dziennikiem Urzędowym (ang. Official Journal, fr. Journal Officiel, niem. Amtsblatt), który ukazuje się codziennie we wszystkich

Normy postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Normy postępowania administracyjnego: normy postępowania ogólnego normy postępowania skargowo-wnioskowego normy postępowania kontrolnego normy postępowania nadzorczego normy postępowania egzekucyjnego normy administr. procedury legislacyjnej normy postępowania sądowoadministr. Zasady ogólne p...

Organy administracji publicznej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

NORMY ADMINISTRACYJNE Normy ustrojowe Konstruują aparat administracyjny Określają status prawny poszczególnych organów administracji publicznej i ich wzajemne powiązania Normy dotyczą wyłącznie podmiotów administracji Normy zadaniowe Skierowane do organów i podmiotów administracyjnych Określa...