Dr hab. Czesława Christowa

note /search

Pytania procesu planowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Pytania procesu planowania: - PO CO? ( do czego zmierza organizacja, jakie są cele, jakiego rodzaju cele zamierza osiągnąć, jaka jest hierarchia i struktura celów), -KIEDY? ( jaki jest horyzont czasowy, w jakich terminach i w jakiej kolejności organizacja zamierza osiągnąć cele), - CZYM?( jakich...

Definicja pojęcia zarządzanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

definiowanie pojecia zarządzanie: -zarządzanie okreslono jako sztuke realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. - zarządzanie jako ,, dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób". -zarządznie można defin...

Trzy kierunki zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

Zaczynaja sie uwidaczniać trzy kierunki, które w porównaniu z tendencjami ostatnich paru dziesięcioleci można nazwać niemal rewolucyjnymi: -zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, -znaczne zmiany w porjektach procesów produkcyjnych -coraz powsze...

Planowanie jako funkcja zarządzania - Realizacja działań

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA Potrzeba planowania: -zwiększona złożoność technologii, -węższa specjalizacja, -wieksze naklady inwestycyjne, -większa niepewność działania, -dostosowywanie podaży do wymagań rynku, -szybkie reagowanie na potrzeby klientów, definicja procesu planowania Pl...

Rodzaje planów- kryterium czasowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

RODZAJE PLANÓW ( KRYTERIUM CZASOWE) - strategiczne; dlugookresowe 3-5 lat ( ogólny plan organizacji zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbednych do osiągnięcia celów strategicznych) - taktyczne; średniookresowe , ( plan skierowany na osiągnięcie celów taktyczn...

Rodzaje planów- kryterium rzeczowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

RODZAJE PLANÓW(KRYTERIUM RZECZOWE) - całościowe, dotyczą celów i sposobów funkcjonowania calej organizacji. - odcinkowe, odnoszą sie do celów i sposobów prowadzenia działalności w dającyh sie racjonalnie wyodrębnić obszarach ( fukcjonalnych, terytorialnych, przedmiotowych) - kompleksowe, obejmuj...

Funkcje systemu zarządzania produkcją i usługami

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

Funkcje systemy zarządzania produkcją i usługami: 1) planowanie systemu produkcji/ operacji 2) organizowanie niezbędnych zasobów ludzkich i kapitałowych, 3) prowadzenie operacji i załogi, 4) kontrolowanie fukcjonowania systemu dla upewnienia sie, że spełnia on cele organizacji. ...

Zasady procesu planowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

ZASADY PROCESU PLANOWANIA: -zasada chronologicznej kolejności planowania i działania, -zasada hierarchiczności planowanowania, -zasada adekwatności planowania do aktualnych i przewidywanych warunków, - zasada wspóldziałania kompetentnych podmiotów, -zasada integracji planowania i kontroli ...

Cechy dobrego planu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

CECHY DOBREGO PLANU 1.Ambitny, ale wykonalny 2. Racjonalny 3. Elastyczny 4. Spojny 5. Operatywny 6. Kompletny 7. Terminowe 8. Celowe 9. Komunikatywne 10. Odpowiednio dlugookresowe 11. Odpowiednio szczegolowe 12. Sprawne ...

Cechy procesu planowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

cechy procesu planowania: -dotyczy przyszłości, celow i sposobów realizacji przyszłych działań, -odnosi sie do realnego działania; jest myślową operacją poprzedzającą i przygotowującą przyszłe działania, -opieran sie na analizie aktualnych i przyszyłych (przewidywanych, prognozowanych) warunków....