Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 18

Wykład - Zakres terytorialny stosowania traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Zakres terytorialny stosowania traktatu Ogólną zasadą dotyczącą zakresu terytorialnego jest zasada wynikająca z art. 29. Konwencji iż traktat wiąże państwo w stosunku do całego jego terytorium. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy traktat dotyczy tylko pewnej części

Wykład - Zasada identyczności i ciągłości państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Zasada identyczności i ciągłości państwa. W pewnych sytuacjach, takich jak: czasowa okupacja całego terytorium państwa rewolucyjna zmiana rządu, ewentualnie także ustroju społeczno-politycznego istotne zmiany granic państwowych zmiana nazwy państwa powstaje pytanie, czy państwo istniejące po t...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza łacińską wersję tej zasady. Natomiast postanowienia tego artykułu mówią, że zasada ta dotyczy każdego traktatu będącego w mocy i przewiduje ż...

Wykład - Zasady prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

Zasady prawa międzynarodowego Określenie „Ogólne zasady prawa [międzynarodowego] uznane przez narody cywilizowane” jest zaczerpnięte jeszcze ze statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (art. ...

Wykład - Zastrzeżenia do traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Zastrzeżenia do traktatu. INSTYTUCJA ZASTRZEŻEŃ DO TRAKTATU - jednostronne oświadczenia państw zmierzające do uchylenia lub zmodyfikowania skutków prawnych niektórych postanowień traktatu w stosunku do państw zgłaszających zastrzeżenia. Konwencja przewiduje, ze państwo zgłasza zastrzeżenia w chwil...

Wykład - Zgromadzenie Ogólna ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

Zgromadzenie Ogólna ONZ - skład, głosowanie, kompetencje Jest organem plenarnym ONZ składającym się ze wszystkich państw członkowskich (192 państwa). Każde z państw podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego może być reprezentowane przez ...

Wykład - Znaczenie kongresu wiedeńskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Znaczenie kongresu wiedeńskiego (1815 r.) dla rozwoju prawa międzynarodowego. Kongres międzynarodowy z udziałem monarchów dokonał dzieła stabilizacji stosunków w Europie na kilkadziesiąt lat; a) ustalenia w stosunku do Niemiec i Polski: ...

Wykład - Zwierzchnictwo terytorialne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Zwierzchnictwo terytorialne - pojęcie i zasady. Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają...

Wykład - Zwyczaj międzynarodowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Zwyczaj międzynarodowy. Zwyczaj międzynarodowy - postępowanie państw tworzące prawo. Zwyczaj może powstać, jeśli w podobnych sytuacjach państwa zachowują się i postępują jednakowo. Jednolita praktyka nie wystarczy, musi być to praktyka prawotwórcza. Dla istnienia zwyczaju niezbędne są równocześnie...

Wykład - Zakres konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1323

Zakres konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. Aspekt podmiotowy: dotyczy umów między państwami (art. 1), nie jest bezpośrednio stosowana do umów zawartych przez państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego. Aspekt prze...