Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 11

Wykład - Obywatelstwo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1589

Obywatelstwo - pojęcie, casus Nottebohma. Obywatelstwo jest to trwała więź prawna łącząca osobę fizyczna z państwem jako podmiotem prawa międzynarodowego Z faktu posiadania obywatelstwa wynikają pewne prawa i obowiązki dla państwa i obywatela. Każde państwo określa na jakich warunkach nabywa się i...

Wykład - Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Odpowiedzialność prawno-międzynarodowa państw. Przez długi czas przyjmowano konserwatywną koncepcję mówiąca, ze państwo ponosi odpowiedzialność za szkody cudzoziemca wyrządzone na terytorium tego państwa. W 1956 kwestią ta zajęła ...

Wykład - Odpowiedzialność za zbrodnie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zbrodnie wojenne, określone zostały w 1919 roku w traktacie wersalskim...

Wykład - Ogólne zasady prawa w systemie źródeł prawa międzynarodowego...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

Ogólne zasady prawa w systemie źródeł prawa międzynarodowego. Są to zasady wspólne dla wszystkich systemów prawnych (prawa wewnętrznego, międzynarodowego). Zasady te musza być uznawane powszechnie, a wiec przez systemy prawne i praktykę wszystkich państw. Zasady: Nemo plus iuris transferre potest...

Wykład - Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego. demilitaryzacja - nakłada na państwo obowiązek zlikwidowania oraz zakaz budowy i utrzymywania w przyszłości urządzeń i obiektów wojskowych na określonej części jego terytorium, a także zakaz utrzymywania tam sił zbrojnych. Może być d. Całkowita lub części...

Wykład - Okres międzywojenny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Okres międzywojenny - rozwój prawa międzynarodowego i charakterystyka społeczności międzynarodowej. Traktat wersalski to główny układ pokojowy kończący pierwszą wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 28 czerwca 1919 roku. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszed...

Wykład - Okupacja wojenna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Okupacja wojenna. Okupacja wojenna jest to przejściowe zajęcie przez siły zbrojne państwa wojującego części lub całości terytorium nieprzyjaciela i ustanowienie tam faktycznej władzy. Okupacja jest czymś więcej niż inwazją (inwazja to wt...

Wykład - Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ Wraz z ONZ tworzą one tzw. Rodzinę ONZ (system ONZ). Powinny spełniać kilka warunków sformułowanych na podstawie Karty NZ: Rządowy charakter Powszechny charakter Posiadać określone kompetencje w ramach dziedzin wymienionych w Art. 57 Karty NZ (gospodarcze...

Wykład - Organy państwa uczestniczące w stosunkach międzynarodowych...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

Organy państwa uczestniczące w stosunkach międzynarodowych Organy występujące w imieniu państwa możemy podzielić na: Organy wewnętrzne Głowa państwa - przywileje i immunitety osobiste, szczególnie nietykalność osobista (razem z członkami rodziny i osobami towarzyszącymi Szef rządu - przywileje i...

Wykład - Pełnomocnictwa do zawarcia traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Pełnomocnictwa do zawarcia traktatu. Umowy wielostronne przygotowywane są przez organizacje międzynarodowe, potem zwołuje się konferencje międzynarodową. Rodzi to problem pełnomocnictw. Ujęte w art. 7. Konwencji domniemanie w stosunku niektórych kategorii osób, które nie muszą przedstawiać pełnomoc...