Dr hab. Andrzej Gaca

note /search

Opracowane zagadnienia - Kodeks Hammurabiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2989

Starożytność Kodeks Hammurabiego - XVIII w p.n.e. 282 artykuły, cechy: talion: klasyczny (dla równych klasowo)i odzwierciedlające kary (np. ocięcie języka za fałszywe zeznania); małżeństwo jako umowa; prawo jako porządek boski, kazuistyka, niewolnik to przedmiot. Ustawodastwo Egiptu i Mezopotamii ...

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3038

Ewolucja prawa starego testamentu od krwawej zemsty do publicznego wymiaru sprawiedliwości. Ogólna charakterystyka despotii wschodnich Rozciągały się na wielkich przestrzeniach, dominowała gospodarka związana z eksploatacją ziemi. Gospodarka opierała się na pracy niewolników Na czele państwa sta...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2709
Wyświetleń: 3913

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1582

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie Prawo przedmiotowe, a podmiotowe Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyza...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2380

PRAWO W STARO Ż YTNO Ś CI OG Ó LNE WIADOMO Ś CI O POCZ Ą TKACH PRAWA Pojęcie i geneza prawa. „Prawo" w węższym znaczeniu - system norm postępowania wydanych lub uznanych przez władzę państwową, wyrażających interesy rządzących w danym ustroju politycznym grup społecznych, a realizowanych za pomocą ...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2681

Dzieje upadku Cesarstwa Rzymskiego Dzieje pa ństwa feudalnego (od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego - 476 r.) Dzieje pa ństwa konstytucjonalnego (burżuazyjnego) - do końca II Wojny Światowej Ramy rzeczowe: zasady organizacji państwa i instytucji państwowych, zarys historii prawa sądowego (praw...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 4459

1.Geruzja (Rada Starszych) Skład: 28 członków i 2 królów. Członków wybierano dożywotnio Byli nieodpowiedzialni Członkiem mógł zostać pełnoprawny obywatel który ukończył 60lat Pierwotnie była zwoływana przez królów i przewodniczyli jej obradą Funkcje: -Rozpatrywała ważniejsze sprawy pań -przygotowyw...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2996
Wyświetleń: 5208

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...

Ustrój polityczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1918

Zgromadzenie Ludowe w Atenach Organizacja aparatu państwowego opierała się na 3 filarach :  zgromadzenie ludowe ( ekklezja )  Wielka Rada ( bule )  sądownictwo ludowe ( heliaia )  + urzędy Ekklezja była organem suwerennym polis. Zwoływana 3-4 razy w miesiącu. Uczestniczyć mógł w niej każdy o...

Kodyfikacja prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2401

Postulaty kodyfikacji prawa: zwięzłość i krótkość, brak luk, ujednolicenie, syntetyczny kodeks, ale prowadzi do luk, zadaniem było redagowanie w formie abstrakcyjnej, precyzyjność, jasność, zrozumiałość, przeznaczone dla pospolitych, nie dla prawników tylko, systematyka prawa, kiedyś dzielon...