Dr Grzegorz Sobiecki - strona 8

Mikroekonomia - Osobowość prawna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Osobowość prawna Spółki (kapitałowe, spółdzielnie, p.p., fundacja) to nie jedyne podmioty, które mogą mieć osobowość prawną. Osoba prawna to jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji okr...

Mikroekonomia - pojecie podaży

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

PODAŻ (Supply) Podaż to (minimalna) ilość danego dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnych poziomach cen / Begg / [nie jest to zatem faktyczna ilość oferowana przy danym poziomie cen] Inaczej: podaż jest to relacja pomiędzy ilością a ceną dobra, w danym odcinku czasu, jaką prod...

Podstawy teorii kosztów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Długookresowe koszty  Długookresowy koszt całkowity (LTC) stanowi minimalny koszt wytwarzania różnych wielkości produkcji wówczas, gdy firma jest w stanie dostosować wszystkie czynniki produkcji  Długookresowy koszt krańcowy (LMC) to przyrost długookresowego kosztu całkowitego w sytuacji, ...

Podstawy teorii produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Założenia teorii produkcji  Istnieje granica dodatkowej produkcji, którą można uzyskać zwiększając ilości jednego nakładu, podczas gdy inne pozostają stałe (zwiększając nakład kapitału, a nie zwiększając pracy w pewnym momencie dodatkowy kapitał nie przyniesie już żadnej dodatkowej produkcji)...

Mikroekonomia - pojecie popytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

POPYT (Demand) Popyt to (maksymalna) ilość danego dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny /Begg/ Popyt jest to zatem potrzebna ilość dobra, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego odpowiednią sumą pieniędzy, czyli poparta odpowie...

Prawne formy przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Spółki (ze względu na podstawę ekonomiczną i zakres odpowiedzialności wspólników)  osobowe (opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki)  Cywilne  Jawne  Ko...

Mikroekonomia - problemy monopolu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

Efektywność monopolu Zgodnie z teorią klasyczną:  Przychód krańcowy jest zawsze mniejszy niż popyt, więc wybierając ilość tak, aby koszt krańcowy zrównał się z przychodem kr...

Przedsiębiorstwo - model behawioralny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

Model socjopsychologiczny (behawioralny) Przedsiębiorstwo jest systemem społecznym - koalicją uczestników (menedżerowie, pracownicy, udziałowcy, dostawcy, dystrybutorzy i konsumenci) o konfliktowych oczekiwaniach. Oczekiwania te trzeba pogodzić, o ile koalicja ma dalej trwać. Teorie behawioral...

Mikroekonomia - pojecie przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Podstawy prawne działalności gospodarczej w Polsce (najważniejsze!)  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z póź. zm.) Ustawa z dnia 23 kwiet...

Mikroekonomia - Równowaga konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2100

Równowaga konsumenta w przypadku jednego dobra  Konsument dysponuje w danym momencie określonym dochodem; kupuje dobra i usługi po cenach rynkowych  Dążąc do maksymalizacji zadowolenia konsument tak rozdysponuje swoje dochody, aby użyteczność uzyskiwana z ostatniej jednostki wydanego pien...