Dr Grzegorz Bucior

note /search

Ewidencja syntetyczna i analityczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4032

Rachunkowość Wykład I V Przy dokonywaniu ewidencji możliwe jest popełnienie błędów , które należy usunąć Poprawa błędów nie może polegać na ich wymazywaniu czy też wywabianiu przy użyciu korektora Błędy mogą być poprawiane poprzez : Przekreślenie Storno czarne lub czerwone Przekreślenie Poprz...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1946

Rachunkowość Wykład I Program wykładu Istota rachunkowości. Majątek i źródło jego finansowania. Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu Pojęcie i funkcjonowanie konta księgowego. Tworzenie konta przez podział. Dokumenty księgowe. Księgi rachunkowe i spra...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4606

ZASADY RACHUNKOWOŚCI: memoriałowa - ujęcie w księgach rachunkowoych ogółu dotyczących danego roku obrotowego przychodów i kosztów, niezależnie od terminu ich zapłaty; współmierności - przeciwstawiamy przychodom danego roku koszty, które były niezbeden do ich osiągnięcia; kontynuacji działalności ...

Bilans, aktywa i pasywa

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1939

Rachunkowość Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe I) Zapasy To aktywa rzeczowe Mające postać materiałów zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług Będące w trakcie produkcji przeznaczo...

Operacje gospodarcze - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1491

Rachunkowość Wykład I I I Operacje gospodarcze Przedsiębiorstwo jest miejscem, w którym każdego dnia zachodzi dużo różnorakich zdarzeń gospodarczych… Czy wszystkie z nich powodują zmiany w aktywach i pasywach i stąd są przedmiotem ...

Pionowy podział kont - konta korygujące

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6125

Rachunkowość Wykład V Pionowy podział konta Polega na wydzieleniu z jednej strony konta dzielonego określonej części lub całości zapisów i przeznaczeniu do ich ewidencji innego konta powstałego w wyniku podziału Pionowy podział konta Konto dzielone Operacje typu A Operacje typu B Operacje typ...

Ustalanie wyniku finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1344

Rachunkowość Wykład VI I Wynik na działalności finansowej Przychody finansowe, czyli m.in.: Otrzymane i należne dywidendy od udziałów i akcji Odsetki od aktywów finansowych (lokat bankowych, udzielonych pożyczek, otrzymanego dyskonta od weksli, itp.) Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wart...

Ustalanie wyniku finansowego 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Rachunkowość Wykład VI Konta przychodów i zysków nadzwyczajnych Mają charakter kont pasywnych, na których zwiększenia księguje się po stronie Ma Natomiast strona Wn służy do przeksięgowania na koniec roku obrotów na konto WYNIK FINANSOWY Konta kosztów i strat nadzwyczajnych oraz obowiązkowych o...