Dr Grażyna Szustak

note /search

Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1582

29.03.2011 Wykład 3 Inwestor - ten uczestnik rynku finansowego, który dokonuje aktów kupna, sprzedaży instrumentów rynku finansowego. Ogół inwestorów można podzielić na: Inwestorów indywidualnych: Lokują na rynku finansowym swoje zasoby samodzielnie. Skala inwestycji jest niewielka, brak syste...

Rynek kapitałowy - c. d.- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1407

Wykład 7 Temat: Rynek kapitałowy - c. d. Rynki składające się na rynek kapitałowy: Giełda - rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Towarowy rynek instrumentów wartościowych Rynek nieregulowany Giełda - rynek giełdowy: Ma ambitny cel strategiczny - chce być centrum obrotu dla regionu środkowo-europ...

Instrumenty finansowe - Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1442

Instrumenty finansowe : Innymi pojęciami posługuje się ustawa o obrocie instrumentami finansowymi , a inaczej ustawa o finansach publicznych Przyjmujemy klasyfikacje wg ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Instrumenty finansowe - klasyfikacja ustawowa: Pojęcie szersze niż papiery wartościo...

Inwestor rynku finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1008

Inwestor - ten uczestnik rynku finansowego, który dokonuje aktów kupna, sprzedaży instrumentów rynku finansowego. Ogół inwestorów można podzielić na: Inwestorów indywidualnych : Lokują na rynku finansowym swoje zasoby samodzielnie. Skala inwestycji jest niewielka, brak systematyki inwestowania (...

Podmioty sprawujące dyscyplinę regulacyjną

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

Podmioty sprawujące dyscyplinę regulacyjną : Mogą monitorować działalność instytucji finansowych, mając wgląd do informacji poufnych Bank centralny Instytucje gwarancyjne : BFG - Bankowy Fundusz Gwarancyjny UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny System rekompensat Organy nadzoru finansowego - n...

Rynek kapitałowy i jego struktura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1190

Rynek kapitałowy - rynek długoterminowych kapitałów, których termin zapadalności przekracza rok. Jest to miejsce tworzenia długoterminowych kapitałów, oraz miejsce przepływu tych kapitałów, przy czym kapitały te służyć mogą: Finansowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstw Finansowanie jedno...

Rynek pieniężny - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1540

Rynek pieniężny - jest to rynek mający specyficzny przedmiot obrotu: Towarem jest pieniądz - ma swoją zmienną w czasie wartość Służy do dokonania wyceny wartości pieniądza w czasie Obrót pieniądzem może mieć postać wielu operacji: Depozytowo-operacyjnych Depozytowo-kredytowych - na rynku detali...

Rynek pozagiełdowy - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

Rynek pozagiełdowy : Powstał w styczniu 1996, pod nazwą CETO S.A. - Centralna Tabela Ofert S.A. Spółka ta została utworzona przez największe polskie banki i domy maklerskie 2004 rok - CETO weszła w alians strategiczny z włoską grupą...

Rynek walutowy - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1659

Rynek walutowy : Waluta - miernik wartości i środek regulowania płynności w transakcjach międzynarodowych, czyli środek rozliczeniowy. Waluta krajowa - jednostka monetarna danego kraju Waluta zagraniczna - środek płatniczy innego kraju, innego/obcego państwa Aby wejść do strefy EURO trzeba spełnić...

Segmentacja rynku finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1715

Segmentacja rynku finansowego : Jest wiele kryteriów podziału: I kryterium segmentacji - funkcje rynku finansowego: Rynek walutowy Rynek pieniężny Rynek kapitałowy - pozwala zbierać kapitał inwestycyjny Rynek kredytowy Rynek pozabi...