Dr Ewelina Sokołowska

Cechy funduszy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Cechy funduszy Forma finansowania MSP, które mają problem z uzyskaniem kredytu, Kapitał wnoszony jest poprzez nabycie udziałów lub akcji, Akcje/ udziały nie występować na żadnym regulowanym rynku papierów wart., Inwestor wnosząc kapitał zyskuje też prawo do zarządzania przedsiębiorstwem, Charakter ...

Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine Podporządkowany charakter zobowiązania Możliwość odliczenia podatkowego Ograniczony termin Elastyczność Podporządkowany charakter zobowiązania Oznacza, że w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa zobowiązania firmy względem inw...

Różne formy kapitału mezzanine - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Cechy wspólne dla różnych form kapitału mezzanine Podporządkowanie kapitału mezzanine w stosunku do kapitału obcego Nadrzędność w stosunku do kapitału własnego Czasowe ograniczenie możliwości korzystania z dostarczanego kapitału mezzanine Odsetki od kapitału mezzanine traktowane są pod względem...

Dłużnicy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Dłużnicy dokonują spłaty na rzecz pierwotnego właściciela, czyli w przypadku, gdy inicjatorem sekurytyzacji jest bank, dłużnicy to kredytobiorcy spłacający swoje zobowiązania wobec banku. Podmiot Specjalnego Przeznaczenia ( specil purpose v...

Elementy umowy faktoringu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

ELEMENTY UMOWY FAKTORINGU - CZĘŚĆ PODSTAWOWA 1. Dokładnie określenie stron umowy 2. Data zawarcia umowy 3. Wskazanie rodzaju faktoringu 4. Czas trwania umowy 5. Wyraźne oznaczenie wierzytelności przenoszonych w drodze umowy na faktora 6. Określenie przyjętych przez faktora zobowiązań, jego praw i o...

Elementy umowy leasingu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Elementy umowy leasingu Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w momencie zawierania umowy leasingu, która stanowi część wartości leasingowej przedmiotu. Prowizja (koszty manipulacyjne) - może występować w celu pokrycia kosztów obsługi transakcji w ustalonym procencie wartości...

Equity mezzanine - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Equity mezzanine Akcje uprzywilejowane Nietypowe ciche udzialy Papiery wartościowe uprawniające do zysków i innych przywilejów w spółce Pożyczki od właścicieli Obligacje z warrantem Obligacje zamienne na akcje Debt mezzanine (senior mezzanine, smart loan) Przewaga cech charakterystycznych dl...

Etapy pozyskiwania kapitału - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Etapy pozyskiwania kapitału: W czym jestem dobry? Mocne strony przedsiębiorstwa; Biznesplan: szczegółowość, plan rozwoju, przyszłe strumienie; Due diligence; Negocjacje; Podpisanie umowy...

Faktoring i forfaiting - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

FAKTORING FORFAITING Transakcje zawierane są przeważnie na czas od 14 do 180 dni Okres wykupu wierzytelności waha się w przedziale od 6 miesięcy do 7 lat Głównie dotyczy transakcji handlowych opartych na umowie sprzedaży towarów lub usług Dotyczy obrotu wekslowego, wierzytelności objętych akredytyw...

Faktoring - opracowanie pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

FAKTORING Faktoring to specyficzny sposób kredytowania przez bank lub inną instytucję finansową należności przedsiębiorstw, które powstają w wyniku sprzedaży produktów i towarów, przed terminem ich płatności. Faktoring to usługa nabycia przez faktora bezspornej krótkoterminowej pieniężnej wierzytel...