Dr Ewelina Bobrus - strona 5

Rodzaje zaświadczeń wydawane przez organy podatkowe- przykłady

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Wskaż rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (3 przykłady). Art. 306n - 3206 l op. Rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe: @ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach @ stwierdzające stan zaległości @ wydaj...

Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

. Wymień tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych? Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych: @ wznowienie postępowania @ stwierdzenie nieważności decyzji @ uchylenie lub zmiana decyzji @ wygaśnięcie decyzji Środki wzruszenia decyzji ostatecznych: @ uchylenie w całości/częś...

Z jakich czynności sporządza się adnotację - przykłady

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

. Z jakich czynności sporządza się adnotację (2 przykłady)? Art. 177 op. Adnotację sporządza się w sprawie czynności organu podatkowego, z których nie sporządza się protokółu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania. Adnot...

Definicja prawa podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

6. Definicja prawa podatkowego Prawo podatkowe - jest to zespół norm prawnych regulujących konstrukcję poszczególnych podatków (materialne PP), zasady postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia i poboru podatku (proceduralne PP) oraz organizację i kompetencje organów podatkowych (ustrojowe...

Przesłanki połączenia postępowań- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

. Przesłanki połączenia postępowań (art. 166 o.p.). Art. 166 op. Przesłanki połączenia postępowań: @ których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej @ właściwy jest ten sam organ pod...

Cel czynności sprawdzających- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Jaki jest cel czynności sprawdzających? Art. 272 op. Czynności sprawdzające mają na celu: @ sprawdzenie terminowości: # składania deklaracji # wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów @ stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienion...

Cofnięcie odwołania- definicja - Przesłanka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

. Przesłanki dopuszczalności cofnięcia odwołania (art. 232 o.p.). Art. 232 op. Strona może cofnąć odwołanie w każdym czasie przed wydaniem decyzji, za pewnymi wyjątkami. Tym wyjątkiem jest sytuacja gdy zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które ...

Kategorie podmiotów, które moge odpowiadać jako osoby trzecie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 175

Wymień kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie (4 przykłady). Art. 107-117 op. Kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie: @ firmujący @ dzierżawca lub użytkownik nieruchomości @ gwarant/poręczyciel, zabezpieczający zobowiązanie podatkowe @ rozwiedziony...

Elementy odwołania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Jakie elementy musi zawierać odwołanie? Art. 222 op. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać: @ zarzuty przeciw decyzji  obligatoryjne @ określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania  obligatoryjne ...