Dr Ewa Załęski - strona 6

Wydatki publiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

WYDATKI PUBLICZNE Wydatki publiczne są najczęściej rozumiane jako wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Plan wydatków budżetowych państwa jest najobszerniejszą i najważniejszą częścią ustawy budżetowej. Obejmują wydatki budżetu państwa, wydatki bu...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

Źródła prawa Mówiąc o źródłach prawa administracyjnego w pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie prawa administracyjnego. Zatem prawo administracyjne jest to dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i i...

Administracjia i organy - Organ administracji publicznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

1. Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizato...

Administracja publiczna - Organ administracji publicznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

ADMNISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna rozumiana jest jako zespól działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. Definic...

Akt administracyjny - Prawo formalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1890

AKT ADMINISTRACYJNY na podstawie „Prawo administracyjne, część ogólna” - Eugeniusz Ochendowski, wyd. VII, Toruń 2006 Pojęcie aktu administracyjnego (str. 3) Cechy aktu administracyjnego (str. 3) Rodzaje aktów administracyjnych (...

Akty prawa miejscowego - Delegacja ustawowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Akty prawa miejscowego Zgodnie z brzmieniem art. 87 Konstytucji RP do zakresu źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaliczamy obok Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń również akty prawa miejscowego . Prawne dopuszczenie przez ustrojodawcę zróżnicowanego regu...

Definicja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

Definicja aktów prawa miejscowego - art. 87 ust. 2 Konstytucji wymienia APM jako ostatnią kategorię prawa powszechnie obowiązującego. * podręcznik Zimmermanna stwierdza, że maja moc równą rozporządzeniom, tylko, że maja ograniczony zasięg terytorialny - APM wydają organy AP, organy samorządu te...

Generalny i wojewódzki konserwator Zabytków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

GENERALNY I WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Źródła prawa: ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 41, poz. 943 ze zm.) ustawa z dnia 15 lutego 19962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U...

Istota i treść decyzji administracyjnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 588

Istota i treść decyzji administracyjnych W doktrynie prawa administracyjnego pojecie decyzji zawęża się do aktu administracyjnego wydawanego w postępowaniu administracyjnym. Natomiast w orzecznictwie sądowym pojęcie to jest rozszerzone o akty administracyjne występujące w innych formach, a jak ró...

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Temat ćwiczeń: wybrane zasady prawa administracyjnego UWAGA! PRZED ĆWICZENIAMI NALEŻY : 1. Wykonaj zadania domowe z poprzednich zajęć, 2. Zapoznaj się z rozdziałem poświęconym zasadom prawa administracyjnego z podręcznika red. Z. Niewiadomski, Prawo admin istracyjne, Warszawa 2010. MODUŁ I Ćwiczeni...