Dr Ewa Załęski - strona 4

Rodzaje dyrektyw wykładni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Rodzaje dyrektyw wykładni Dyrektywy wykładni (dyrektywy interpretacyjne, reguły wykładni) - wypowiedzi wskazujące, w jaki sposób interpretator ma odtwadzać normy postępowania z przepisów prawnych; mogą mieć różne pochodzenie i różny charakter. Formułowanie dyrektyw wykładni - głównie przez naukę pr...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1197

Stosowanie prawa Pojęcie stosowania prawa Stosowanie prawa - czynność konwencjonalna upoważnionego organu państwa (albo podmiotu, który spełnia podobną rolę), przez którą organ ten rozstrzyga jakąś sprawę indywidualną i konkretną, ...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

Stosunek prawny Stosunek faktyczny a stosunek tetyczny Stosunek społeczny - relacja zachodząca między co najmniej dwiema osobami albo odpowiednio zorganizowanymi zespołami osób, dostatecznie trwała, lub doniosła. Stosunek faktyczny - sto...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

System prawa Pojęcie systemu prawa System prawa - odpowiednio uporządkowany zbiór norm prawnych. Rodzaje systemów prawa wg sposobu w jaki kształtują się normy prawne: civil law , system prawa stanowionego,

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne (sytuacje prawne) Pojęcie sytuacji prawnej Sytuacje prawne - powstają dla określonych podmiotów ze względu na normy prawne. Jedne z nich powstają dla adresata normy, inne dla podmiotów, które nie są adresatami norm, ale do których odnosi się zachowanie adresat...

Wnioskowania oparte na wynikaniu normy z normy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Wnioskowania oparte na wynikaniu normy z normy Wynikanie normy z normy - mówiąc o wynikaniu normy N2 z normy N1, mamy na myśli to, że nie można zrealizować normy N1, jeżeli nie zrealizuje się normy N2, przy czym owa “niemożliwość” zrealizowania opiera się na związku logicznym między treścią normy N...

Wnioskowanie prawnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1365

Wnioskowanie prawnicze Pojęcie wnioskowań prawniczych i ich rodzaje Systemy prawa są tak skonstruowane, że należą do nich nie tylko te normy, które ustanowiono w formie przepisów prawnych (i odtworzono na podstawie reguł interpretacyjnych), ale również takie normy, które z tych pierwszych wywniosko...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Wykładnia przepisów prawnych Pojęcie wykładni Wykładnia (interpretacja) tekstu prawnego - zespół czynności intelektualnych, które zmierzają do odtworzenia norm prawnych z przepisów prawnych, posługując się przyjętymi w danej kulturze prawnej

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

Znajomość prawa Ogłoszenie aktu normatywnego Wymaganie publikacji aktów normatywnych jest uzasadnione: względami na skuteczność porozumiewania się twórcy norm z ich adresatami, a w dalszej perspektywie - na skuteczność prawa, względami etycznymi - uważa się, że zachowania prawodawcy, który stanowi ...

Sprawiedliwość - Egalitaryzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2303

Sprawiedliwość O pojmowaniu sprawiedliwości Postępowanie sprawiedliwe - takie postępowanie w stosunku do innych osób, w którym świadczy się innym jakieś dobro, lub konieczne zło, traktując w taki sam sposób osoby, które wykazują jakieś cechy uznane za istotne, a nie ze względu na to, z jaką indywid...