Dr Ewa Załęski - strona 3

Język prawa - Przepis prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2387

Język prawa Język prawny i język prawniczy Język prawny - język w którym prawo jest formułowane. Język prawniczy - język w którym formułuje się wypowiedzi o prawie. Zdania deontyczne - zdania stwierdzające, że ze względu na na treść określone...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1001

PRAWO ADMINISTRACYJNE przygotowanie do kolokwium ministrare (łc.) - posługiwać się, kierować, wykonywać, pomoc, służenie (przedrostek ad - w trybie ciągłym) administracja - planowa działalność ludzka, zmierzająca do realizacji określonych celów (różne typy administracji w zależności od celów); posi...

Normy postępowania - Wypowiedzi dyrektywalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2338

Normy postępowania Wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje Funkcje wypowiedzi : wypowiedzi opisowe, wypowiedzi pozaopisowe. Wypowiedzi opisowe - pełnią funkcję opisową, czyli są to takie, które stwierdzają, że tak a tak jest albo tak a tak nie jest, stwierdzają pewne stany rzeczy faktycznie istniejąc...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Obowiązywanie prawa Pojęcie obowiązywania Obowiązywanie - mówimy, że norma (przepis prawny, akt normatywny) obowiązuje w sensie: obowiązuje w jakimś systemie prawny, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzone do systemu zgodnie z przyjętymi regułami i nie została zgodnie z tymi regułam...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Podmioty prawa Pojęcie podmiotu prawa Podmiot prawa - osoba, lub odpowiednio zorganizowana grupa osób, która może być nosicielem różnego rodzaju praw (“swoich praw”) i obowiązków. O tym kto jest, a kto nie, podmiotem prawa decydują normy prawne - nie jest to “naturalna” właściwość kogokolwiek. Wspó...

Centralne, naczelne organy administracji.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1491

Administracja publiczna tworzy w Polsce pewien system. Na system ten składają się dwie podstawowe struktury: administracja państwowa (rządowa) i administracja samorządowa. Obie powyższe części mają na celu wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej. Istnieją jednak też między nimi różni...

Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1498

Powstawanie prawa Formy powstawania prawa Proces powstawania prawa - złożony proces społeczny, w rezultacie którego kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści, obowiązujące w określonej grupie społecznej, np. w grupie państwowej, w społeczności lokalnej czy w grupie ...

Prawo a moralność - Normy religijne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

Prawo a moralność Ustalenia pojęciowe Normy religijne - normy, które są ustanowione przez Boga lub są uznane za obowiązujące przez organizację kościelną i które dotyczą kultu religijnego. Do norm religijnych zalicza się także normy moralne mające inspirację religijną, poparte autorytetem religii. N...

Realizowanie i przestrzeganie prawa - Rodzaje sankcji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1981

Realizowanie i przestrzeganie prawa Pojęcie realizowania i przestrzegania normy Realizowanie normy - jeżeli adresat normy, znalazłszy się w wyznaczonych przez nią okolicznościach, postępuje w sposób nakazany przez tę normę albo powstrzymuje się od zachowań przez nią zakazanych. Przekroczenie (narus...

Rodzaje aktów normatywnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 805

Rodzaje aktów normatywnych Konstytucja Konstytucja - akt normatywny o najwyższej mocy prawnej i szczególnym zakresie regulacji, uchwalany i zmieniany w specjalnej procedurze, zazwyczaj noszący specjalną nazwę. Najwyższa moc prawna konstytucji : nie ma aktów, które zawierałyby normy o mocy wyższej o...