Dr Ewa Załęski

note /search

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1001

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . Wszystkie źródła prawa administracyjnego należą do kategorii źródeł prawa. Źródła prawa to akty prawotwórcze / akty tworzenia prawa/. Akt prawotwórczy - akt tworzony przez organ państwowy lub inny uprawn...

Klasyfikacja z punktu widzenia adresatów działań administracji wobec d...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

KLASYFIKACJA Z PUNKTU WIDZENIA ADRESATÓW DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI WOBEC DZIAŁAJĄCEGO ORGANU. To kryterium pozwala na wyodrębnienie dwóch rodzajów działań administracji : Działania wewnętrzne. Działania wewnętrzne charakteryzują się tym, że ich adresatami są podmioty podporządkowane działającemu organ...

Ustawa o cudzoziemcach

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 784

c u d z o z i e m c y ( Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25. 06. 1997 r. ) W świetle tej ustawy , cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa po l skiego ( art. 2 ustawy ). Ustawa o nieruchomościach rozszerza podmiot mówi o cudzoziemcach , a także jednostka organizacyjna. Art. 3 ustawy stan...

Działalność społeczno - organizatorska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4634

Działalność społeczno - organizatorska jako forma działania administracji. Jest to forma niewładcza. Jest to działalność podobna do tej którą podejmują organizacje społeczne. Ta forma działania administracji może zarówno wystąpić w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Może mieć charakter samodziel...

O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 840

Ustawa Z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Jest piątym aktem prawnym o tej tematyce, ale pierwszym który poszerza zainteresowanie ustawodawcy na inne kwestie. Wcześniej ustawodawca zajmował się normami reglamentacyjnymi (zakazy, ograniczenia) ...

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Prawna regulacja pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej (ustawa z dnia 29 listopada 1990 ) Ustawodawca wskazuje , że pomoc społeczna ma umożliwić osobie i rodzinie przezwyciężyć trudności życiowe których sami nie są w stanie pokonać. Ar t.1. ust.1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki sp...

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

Ewidencja ludności i dowody osobiste. ( ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r ) Występują dwie grupy problemów. Daje to o sobie znać w kryteriach : w ocenie rozwiązań ustawowych, w zmianach ustawowych. Zmiany ustawowe są związane z krytyką rozwiązań ustawowych. Wcześniej ( przed rokiem 90 ) głosy kry...

Nabycie obywatelstwa polskiego.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

Nabycie obywatelstwa polskiego. Trzy sposoby nabycia obywatelstwa polskiego : Nabycie z mocy prawa. Przez urodzenie albo przez repatryjację. Nabycie obywatelstwa przez urodzenie opiera się na podstawowej zasadzie IUS SANQUINIS ( PRAWO KRWI ) - zasada wiodąca. Pomocniczo ma zastosowanie PRAWO ZIEMI...

Norma, a przepis.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

NORMA A PRZEPIS Norma prawna jest najmniejszym stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Przepis prawny jest to samodzielna jednostka tekstu prawnego Co to jest prawo administracje? Co to jest prawo i po co jest prawo ? Prawo jest po to żeby ukształtować rzeczywistość. - prawo publiczne i prawn...

Podział administracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

gminy są jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego utworzone dla potrzeb samorządu terytorialnego. Ich tworzenie, łączenie, znoszenie ustalanie ich granic, nazw i siedzib władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po u przednim przeprowadzeniu konsult a cji z mieszkańcami zainte...