Dr Ewa Łuczak - strona 2

note /search

Rachunek zysków i strat - omówienie

 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

WARIANT KALKULACYJNYA. Przychody ze sprzedaży towarów i produktówI. przychody ze sprzedaży towarów i materiałówII. Przychody ze sprzedaży produktówB. koszty sprzedanych towarów i produktówI. wartość sprzedanych towarów i materiałówII. Koszt wytworzenia sprzedany...

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych - omówienie

 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

ZASADY SPORZĄDANIA SPR.FINANSOWYCH: ZASADA MEMORIAŁU I WSPÓŁMIERNOŚCI: W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty zw.z tymi przychodami dotycz.danego roku obrot., niezależnie od term.ich zapłaty. Co oznacza że ...

Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4186

Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej Analiza efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być prowadzona przez pryzmat finansów. W formie pieniężnej, a więc finansowej, wyrażane sa bowiem przychody osiągane przez firmę, koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat (zy...

Metody i mierniki analizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701

Analiza finansowa- jej wielkości ekonomiczne są wyrażone w pieniądzach. Przedmiotem jest działalność gosp., zjawiska występujące wewnątrz przed. Metody szczegółowe- polegają na poszerzaniu badań analitycznych procesów gosp. Możliwa jest ocena stanu badanych zjawisk oraz znalezienie ich przyczyn. Met...

Kapitał zapasowy w przedsiębiorstwie – cel i źródła tworzenia

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Kapitał zapasowy w przedsiębiorstwie – cel i źródła tworzenia Kapitał zapasowy i rezerwowy tworzone są obowiązkowo w spółkach akcyjnych oraz w spółkach z o.o.. W spółkach akcyjnych zwiększają się na skutek obowiązkowych odpisów z zysku netto (co najmniej 8%), sprzedaży akcji po cenach wyższych ...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Analiza finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2254

Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki Wskaźnik gotówkowy Kapitał obrotowy Kapitał obrotowy (w dniach) Wskaźnik obrotu zapasami Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach) Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik cyklu należności (w dniach) Wskaźnik cyklu płacenia zo...

Analiza finansowa - aktywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

AKTYWA: A. AKTYWA TRWAŁE: I.WNiP nabyte przez jednostkę zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki w szczególności: a)

Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – pojęcie, wskaźniki w statycznej ocenie. Przez płynność rozumie się najczęściej zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jest podstawą utrzymania ciągłości procesów gospod...

Analiza pionowa i pozioma bilansu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

Analiza pionowa bilansu (procentowa, strukturalna) Polega na badaniu sprawozdania finansowego za dany pojedynczy rok. Ustala ona procentowy udział każdej pozycji bilansu w sumie bilansowej ogółem. Zadaniem analizy pionowej bilansu jest badanie składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia wed...