Dr Ewa Łuczak

note /search

Aktywa - rodzaje i omówienie

  • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

AKTYWA: A. AKTYWA TRWAŁE: I.WNiP nabyte przez jednostkę zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki w szczególności: a)

Analiza pionowa i pozioma bilansu

  • Analiza finansowa
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 8218

Analiza pionowa bilansu (procentowa, strukturalna) Polega na badaniu sprawozdania finansowego za dany pojedynczy rok. Ustala ona procentowy udział każdej pozycji bilansu w sumie bilansowej ogółem. Zadaniem analizy pionowej bilansu jest badanie składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia wed...

Bilans przedsiębiorstwa - układ i treść

  • Analiza finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896

UKŁAD I TREŚĆ BILANSU PRZED.: Bilans w formie dwustronnego dokumentu grupuje w ujęciu wartościowym na określony moment czasowy z jednej strony zasoby majatkowe przedsiębiorstwa wg.ich postaci i są to aktywa przedsięb.oraz z drugiej strony źródła pochodzenia kapitałów [funduszy] na opłacenie zas...

Koszty i straty

  • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

KOSZTY i straty: uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawcz.korzyści ekonom.,o wiarygodnie określonej wartości w formie: -zmniejszenia wartości aktywów albo; -zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do obniżenia KW w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałow...

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa

  • Analiza finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2275

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa – podstawowe mierniki zadłużenia. Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa daje możliwość rozpoznania różnych źródeł finansowania aktywów, struktury i efektywości zaangażowania tych kapitałów. a.)Wskażnik ogólnego zadłużenia stanowi relację zobowiązań ...

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa

  • Analiza finansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3297

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa – wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami oraz zarządzania kosztami. Do pomiaru aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i kapitału intelektualnego służą wskaźniki sprawności działania, do k...

Pasywa - omówienie zagadnienia

  • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

PASYWA: A.KAPITAŁ WŁASNY: Własne źródło finansowania wniesione przez właściciela(li) podmiotu lub z wygospodarowanego i zatrzymanego w jednostce zysku. Zgodnie z ustawą stanowi on równowartość aktywów netto tj.różnicę aktywów i zobowiązań. I.Kapitał (findusz) podstawowy: II.Należne wpł.na kap...

Analiza finansowe - podstawowe pojęcia

  • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

Analiza – jest to rozbiór, rozłożenie pewnej wartości na części składowe i rozpatrywanie każdej z nich z osobna w procesie poznania i działalności praktycznej. Analiza ekonomiczna – jest systemem badania i oceny efektywności, a także instrumentem zarządzania nim, który tworzy podst.decyzyjne. A...

Przychody i zyski - omówienie zagadnień

  • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

PRZYCHODY I ZYSKI – są def. w ust.o rach. Jako uprawdopodobnioe powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonom.-ch o wiarygodnie określonej wartości, w formie: 1.zwiększenia wartości aktywów albo 2. Zmniejszenie wart.zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kap.własnego (lub zmniejszenia jeg...