Dr Eugeniusz Kuźmiński

note /search

Odwzorowania wieloliniowe - algebra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 5005

Odwzorowania wieloliniowe   Formy wieloliniowe   Wyznaczniki    Przypomnienie:                        { n n = } 1, 2,..., Permutacją zbioru n-elementowego nazywamy każde bijektywne  odwzorowanie tego zbioru na siebie     Przykład 0.    A B   ...

Geometria analityczna - zadania z algebry

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Zadania z algebry dla I roku GiK.  Lista 4. Geometria analityczna.                                              1.  Obliczyć długości podanych wektorów:  a)  ⃗=[-3,4,12];   ⃗=[√3, -√5, 2√2]  b)  ⃗, jeśli A=(1, 0, -2); B=(4, -7, 2).  2.  Obliczyć iloczyny skalarne podanych par wektorów:  a)  ⃗=[1,...

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2156

Infrastruktura transportu Prowadzący wykłady: prof. Kazimierz Towpik dr inŜ. Jacek Kukulski Literatura Bałuch H.  Wspomaganie decyzji w drogach kolejowych. KOW, Warszawa 1983. Bałuch H.  Diagnostyka nawierzchni kolejowej, WKiŁ, Warszawa 1975. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.  InŜynieria ruchu. W...

Infrastruktura transportu II

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Infrastruktura transportu II DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI  DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH Czy moŜna dzisiaj budować dobre drogi bez ich właściwej  diagnostyki? Bądź jeszcze bardziej stanowczo: po co wydawać pieniądze na diagnostykę, jeśli wiadomo, Ŝe i tak jest źle? Takie  pytania pojawiają się co jakiś czas ...

Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Infrastruktura transportu II ś EGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Drogi wodne z jednej strony stanowią  część ogólnej gospodarki wodnej  z drugiej strony zaś są częścią systemu  transportowego kraju. Zadaniem gospodarki wodnej jest takie odprowadzenie do  morza wód opadowych, Ŝeby było ograniczone do minimum  ich s...

Infrastruktura transportu-oddziaływanie dróg na środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Oddziaływanie dróg na  środowisko  Szybki rozwój motoryzacji, a w tym przemysłu i energetyki,  wykładniczo rosnące tempo eksploatacji spowodowało  ogromne szkody środowisku. W najbliŜszej przyszłości na  czele zagroŜeń globalnych pojawi się ef...

Infrastruktura transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

Infrastruktura transportu  drogowego Obiekty inŜynieryjne Obiekty inŜynieryjne  umoŜliwiają uŜytkownikom dróg  przekraczanie przeszkód  terenowych (rzek, dolin itp.) Do obiektów inŜynierskich zalicza się: - Obiekty mostowe, - Tunele - Przepusty - Konstrukcje oporowe - Ruchomy obiekt mostowy  Dzienn...

Dodawanie i mnożenie ideałów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

I I IDEALY P I I IERW S S SZE I I I MAK S S SYMALNE W P I I IER S S SC I I IEN I I IACH PRZEM I I IENNYCH DEF ( ( ( i i i d d d e e e a a a ł ł ł p p p i i i e e e r r rw s s s z z z u u u ) ) ) : : : Ideał I pier ś cienia przemiennego A nazywamy pierwszym  I  A dla wszystkich x, y  A spełnion...

Grupy cykliczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

G R U P Y C Y K L I I I C Z N E DEF : : : Grup ę która posiada jednoelementowy zbiór generatorów nazywamy cykliczn ą . np. Z = Z / N Z = { N Z , 1+ N Z , …, (N -1) N Z } = Z / N Z  Z N = {1, 2, …, N-1} = Niech G - grupa cykliczna G =...

Grupy ilorazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

G R U P Y I I I L O R A Z O W E DEF : : : Niech G b ę dzie grup ą i niech H (…) …           123  H. Stąd (ab)H = (a'b')H S SST TTWW: :: Niech H<G. Wtedy zbiór G/H tworzy grupę względem mnoŜenia określonego wzorem (). Jedynką tej grupy jest H. Ponadto dla kaŜdego a G zachodzi ró...