Dr Emila Konopska-Struś

note /search

Funkcje i zasady rachunkowości

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2436

in. takie pojęcia jak: zasada memoriału, zasada ciągłości, zasada współmierności, założenie o kontynuacji działalności. Funkcje rachunkowości: - informacyjna: dostarcza inf...

Wzór Bilansu

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4564

Tabelka z podziałem na aktywa i pasywa. ………………………….. Nazwa jednostki Bilans Sporządzony na dzień…… AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty (w tym ...