Dr Elżbieta Gawrońska - strona 20

Przeliczanie liczb w różnych systemach II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Przeliczanie liczb w różnych systemach II Zamiana ułamka dziesi˛etnego L na ułamek w systemie o podstawie N ( Li ! Ci ; Ui ): L _ N = L 1 cz : calkowita C 1 cz : ulamkowa U 1 _ N = L 2 cz : calkowita C 2 ... ... ... ... cz : ulamkowa Uk Ü 1 _ N = Ck cz : calkowita Ck W zapisie uogólnionym L = ( 0 ...

Przeliczanie liczb w różnych systemach III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Przeliczanie liczb w różnych systemach III Zamiana ułamka 0 ; 9692382125 na liczb˛e w systemie o podstawie 8: 0 ; 9692382125 _ 8 = 7 ; 75390625 cz. cał. 7 0 ; 75390625 _ 8 = 6 ; 03125 cz. cał. 6 0 ; 03125 _ 8 = 0 ; 25 cz. cał. 0 0 ; 25 _ 8 = 2 ; 0 cz. cał. 2 czyli: 0 ; 9692382125 = ( 0 ; 7602 ) 8 ...

Przesyłanie argumentów do funkcji III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Przesyłanie argumentów do funkcji III w funkcji: double fun (double& x, double& y) {/*...*/} wywołanej: double a = 10.0, b = 99.9; fun (a, b); parametry sa˛ przesłane przez referencje˛ podobnie jak przy przesłaniu parametrów przez wska´znik, funkcja ma pełen dost˛ep do parametrów aktualnych...

Reguły organizacji danych-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Reguły organizacji danych podstawowe struktury danych daja˛moz˙liwos´c´ wykonania operacji usuwania i wstawiania elementu dla zadanego zbioru elementarnymi regułami danych, w których okre´slone zostały takie operacje, sa˛ lista kolejka st...

Rodzaje instrukcji sterujących-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Rodzaje instrukcji sterujących; Instrukcje proste: instrukcja przypisania, wyra˙zeniowa, instrukcja bezpo´sredniego nast˛epstwa, skoku, kontynuacji, opuszczenia, powro...

Strumienie-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Strumienie wej´sciowe in (istream, ifstream, istrstream) wyj´sciowe out (ostream, ofstream, ostrstream) plikowe file (fstream, ifstream, ofstream) pami˛eciowe str (strstream, istrstream, ostrstream) Podstawowa˛ klasa˛ jest klasa iostream, dlatego chca˛c korzystac´ choc´by z podstawowych strumieni, ...

Styl programowania-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Styl programowania Dobrego stylu programowania moz˙na sie˛ nauczyc´ wyła˛cznie poprzez zdobycie praktyki. Przydatne zasady: buduj programy złoz˙one z logicznie powia˛zanych modułów, planuj swoje programy tak, aby miały jasna˛ strukture˛, zapisuj przemy´slane komentarze, uz˙ywaj znacza˛cych nazw, un...

Systemy liczbowe II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Systemy liczbowe II najbardziej popularnym systemem jest system dziesi˛etny, dla którego N = 10 na przykład dla liczby zapisanej w systemie dziesi˛etnym rozwini˛ecie wzoru wygla˛da naste˛puja˛co: 4703 ; 32 L = 3 å i = Ü 2 ai 10 i L = 2 _ 1...

Systemy liczbowe III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Systemy liczbowe III przykład rozwini˛ecia wzoru dla systemu innego ni˙z dziesi˛etny ( L ) N ( 4703 ; 32 ) 8 L = 3 å i = Ü 2 ai 8 i L = 2 _ 8 ÛÜ 2 + 3 _ 8 ÛÜ 1 + 3 _ 80 + 0 _ 81 + 7 _ 82 + 4 _ 83 = = 0 ; 03125 + 0 ; 375 + 3 + 0 + 448 + 204...

Typy pochodne-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Typy pochodne [] - tablica obiektów danego typu, wektor, np. int t[10]; * - wska´znik do pokazywania na obiekty danego typu, przechowuje adresy innych obiektów, np. float * wsk; () - funkcja zwracaja˛ca wartos´c´ danego typu, podprogram, np. ch...