Dr Elżbieta Gawrońska - strona 19

Kodowanie liczb całkowitych-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Kodowanie liczb całkowitych Konwersja liczby zakodowanej w U2 na n bitach do postaci zapisanej na wi˛ekszej liczbie bitów: dodatniej - powielenie bitu znaku 0 ujemnej - powielenie bitu znaku 1 np.: ( Ü 4 ) z wersji 8-bitowej na 16-bitowa˛ 1 1 1...

Kodowanie liczb rzeczywistych III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 294

Kodowanie liczb rzeczywistych III bła˛d wzgle˛dny jest to bła˛d, który w postaci wymiernej przedstawia zalez˙nos´ci pomie˛dzy błe˛dem bezwzgle˛dnym i wartos´cia˛ dokładna˛ wyra˙za si˛e wzorem: Bw = Bb L _ 100% dla wymienionych liczb wyn...

Kodowanie liczb rzeczywistych IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Kodowanie liczb rzeczywistych IV zapis zmiennoprzecinkowy: L = s _ m _ Nc gdzie: N - podstawa systemu, s = sgn ( L ) , c - cecha, całkowity wykładnik, m - mantysa, znormalizowana najcz˛e´sciej do przedziału h 0 ; 1 ) N dla liczby 2389 ;...

Kolejność i sterowanie-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Kolejność i sterowanie domys´lnie przyjmuje sie˛, z˙e instrukcje programu wykonywane sa˛w takiej kolejnos´ci, w jakiej w nim wyste˛puja˛ mo˙zna jednak powodowa´c wykonywanie instrukcji niezgodnie z kolejnos´cia˛ ich wyste˛powania poprzez uz˙ycie instrukcji steruja˛cych moz˙liwos´ci takie stwarzaja˛...

Kompilatory C++-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Kompilatory C++ zalecane sa˛ kompilatory wspieraja˛ce standard je˛zyka C++: Windows djgpp devC++ Linux gcc (wersja 4.x) icc ...

Manipulatory czyli jak zmieniać zasady-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Manipulatory czyli jak zmieniać zasady hex , oct , doc - zmiana systemu w jakim wy´swietlana jest liczba showpoint , noshowpoint - pokazywanie nieznacza˛cych zer i separatora cz˛e´sci ułamkowej scientific , fixed - notacja wykładnicza lub dziesi˛etna setprecision(int) - okre´sla dokładno´s´c wy´swi...

Operacje wejścia wyjścia I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Operacje wejścia wyjścia I instrukcja std::cout « "Hello World!!!"; powoduje wypisanie na standardowym wyj´sciu , czyli ekranie monitora, tekstu: Hello World!!! std:: oznacza, ˙ze symbol u˙zyty po drugim dwukropku nale˙zy do tzw. przestrzeni nazw std , czyli jest jednym ze standardowych e...

Pochodzenie słowa algorytm-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Pochodzenie słowa algorytm źródłowsłów terminu pochodzi od perskiego pisarza i matematyka (IX w.n.e.), którego nazwisko po łacinie pisane było jako Agorismus - podał zasady wykonywania operacji matematycznych na liczbach dziesi˛etnych cze˛sto ła˛czone równiez˙ z imieniem greckiego matematyka Euklid...

Podaj opis realizujący algorytm-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Podaj opis realizujący algorytm: poszukiwania warto´sci ´sredniej arytmetycznej w zbiorze liczb, wyliczania silnii z n , wyliczania pot˛egi naturalnej, poszukiwania najwi˛ekszego wspólnego dzielnika - sposób naiwny, poszukiwania najwi˛ekszego wspólnego dzielnika -

Problem decyzyjny-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Problem decyzyjny Problem decyzyjny, to taki problem algorytmiczny, który nie daje nam ˙zadnych rzeczywistych wyników oprócz odpowiedzi tak lub nie . Przykład: Poszukiwanie najkrótszej drogi mie˛dzy miejscowos´cia˛ A i B. algorytm dostaje na wejs´ciu jedna˛ z moz˙liwych dróg mie˛dzy obiema miejscow...