Dr Elżbieta Gawrońska - strona 18

Zagadnienia do przygotowania na kolokwium I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Zagadnienia do przygotowania na kolokwium I podstawy programowania w j˛ezyku C++, typ wyliczeniowy, stringi, funkcje operuja˛ce na stringach, strumienie plikowe (zapis i odczyt dany ch z/na zadany strumie´n), tablice jedno- i wielowymiarowe, dynam...

Architektura komputerów II - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Architektura komputerów II SMP (Symmetric Multiprocessing) - symetryczne ASMP (Asymmetric Multiprocessing) - asymetryczne NUMA (Non-Uniform Memory Access) - asymetryczne AMP (Asynchronous Multiprocessing) - asynchroniczne MPP (Massively Parallel Processors) Ze wzgl˛edu na sposób organizacji pam˛eci...

Arytmetyka wskaźników I - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Arytmetyka wskaźników I dodanie do wska´znika, ustawionego na element tablicy, liczby całkowitej powoduje, ˙ze pokazuje on tyle˙z elementów dalej, np.: wsk = wsk + 5; co odpowiada: ws...

Czego spodziewać się na wykładach - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Czego spodziewać się na wykładach? Wst˛ep do informatyki systemy liczbowe, przeliczanie liczb w ró˙znych systemach systemy kodowania znaków sposoby reprezentacji liczb w pami˛eci komputera Wprowadzenie do algorytmiki instrukcje steruja˛ce sposoby reprezentacji algorytmów struktury danych zło˙zono´s...

Deklaracja zmiennych i stałych - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Deklaracja zmiennych i stałych Jednym z modyfikatorów jest const pozwalaja˛cy zadeklarowac´ stała˛ (jej warto´s´c nie mo˙ze ulec zmianie w trakcie dalszego u˙zytkowania). Deklaracja wraz z ...

Funkcje - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Funkcje funkcja to inaczej podprogram deklaracja funkcji składa si˛e z: nazwy typu be˛da˛cego rezultatem (wartos´cia˛) funkcji nazwy funkcji umieszczonych w nawiasach argumentów funkcji ´srednika typ_zwr nazwa_funkcji(argumenty); argumenty funkcji reprezentowane sa˛ przez nazwy typów wymienione kol...

Inicjalizacja tablic wielowymiarowych-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Inicjalizacja tablic wielowymiarowych inicjalizacji: double ttt[3][2] = {11, 12, 13, 14, 15, 16}; odpowiada przypisanie: ttt[0][0] = 11; ttt[0][1] = 12; ttt[1][0] = 13; ttt[1][1] = 14; ttt[2][0] = 15; ttt[2][1] = 16; ...

Instrukcja iteracyjna for-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Instrukcja iteracyjna for trzecia˛ jest instrukcja iteracyjna po staci: for(instrukcja_b; wyra˙zenie; instrukcja_e) instrukcja1; kolejno´s´c wykonywania instrukcji: instrukcja_b (jeden raz przed rozpocz˛eciem p˛etli) dopóki prawdziwe jest wyra˙zenie wykonywana jest instrukcja1 , a zaraz po niej ins...

Instrukcje warunkowe złożone

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Instrukcje warunkowe złożone instrukcje uz˙yte powyz˙ej ( instrukcja1 i instrukcja2 ) moga˛ byc´ zło˙zone , czyli składa´c si˛e z kilku prostszych instrukcji - w takim wypadku umieszcza si˛e je w klamrach {} : if(wyra˙zenie){ instrukc...

Instrukcje warunkowe-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Instrukcje warunkowe instrukcja warunkowa ma posta´c: if(wyra˙zenie) instrukcja1; lub: if(wyra˙zenie) instrukcja1; else instrukcja2; je´sli wyra˙zenie jest prawdziwe wykona si˛e instrukcja1 , w przeciwnym razie (wtedy, kiedy wyra˙zeni...