Dr Elżbieta Gawrońska - strona 17

Odwołanie do składnika struktury II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Odwołanie do składnika struktury II wprowadzaja˛c dodatkowo strukture˛ opisuja˛ca˛ silnik SSilnik tworzy sie˛ mo˙zliwo´s´c wykorzystania zmiennych tego typu w innych strukturach, nie tylko w SAuto , np.: struct SSamolot{ int l_miejsc, l_silnikow; float ladownosc; SSilnik silnik; }; struct SMotocykl...

Operator delete a wskaźnik II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Operator delete a wskaźnik II Wycieki pami˛eci inna˛ sytuacja˛, która moz˙e doprowadzic´ do wycieku pamie˛ci, jest ponowne przypisanie wska´znikowi adresu, bez wcze´sniejszego zwolnienia pamie˛ci, na która˛w danym momencie wskazuje 1 int _ p = new ...

Podział programu na pliki I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Podział programu na pliki I dłu˙zsze programy nale˙zy dzieli´c na wiele plików: ´zródłowych - *.cpp, *.C nagłówkowych - *.h, *.H, *.hpp rozmieszczenie elementów programu w plikach ´zródłowych i nagłówkowych: pliki ´zródłowe - definicje funkcji i ewentualnych zmiennych globalnych nagłówkowych - wszy...

Preprocesor-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Preprocesor tekst programu poddawany jest przed kompilacja˛ preprocessingowi przy pomocy specjalnego programu zwanego preprocesorem w wyniku działania preprocesora otrzymuje si˛e zmodyfikowany tekst programu, który stanowi wej´scie dla kompila...

Stos i sterta II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Stos i sterta II Stos i sterta to inne obszary pami˛eci: zmienne lokalne, podobnie jak parametry funkcji, znajduja˛ sie˛ na stosie , zmienne takie niszczone sa˛wraz z zakon´czeniem działania funkcji cała pozosta ła pamie˛c´ jest prawie w całos´ci przeznaczona na tak zwana˛ stert˛e , gdy funkcja ko´...

Wybrane elementy IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Wybrane elementy IV Przekształcanie cia˛gów znakowych na liczby double atof(const char *nptr); przekształca cia˛g znaków nptr na liczbe˛ zmiennoprzecinkowa˛, int atoi(const char *nptr); przekształca cia˛g znaków nptr na liczbe˛ całkowita˛. przykład: 1 int main ( int argc , char _ argv [ ] ) 2 { 3 /...

Zagadnienia do przygotowania na kolokwium II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Zagadnienia do przygotowania na kolokwium II twierdzenie Pitagorasa, sprawdzanie poprawnos´ci trójka˛ta (moz˙liwos´c´ zbudowania trójka˛ta z odcinków o podanych długos´ciach), rozwia˛zywanie układów dwóch równan´ z dwiema niewiadomymi, rozwia˛zy...

Zmienne automatyczne i statyczne II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Zmienne automatyczne i statyczne II zmienne statyczne to zmienne istnieja˛ce w pamie˛ci od pocza˛tku działania programu do jego zako´nczenia statyczny obiekt lokalny jest przechowywany w obszarze pami˛eci, który jest mu trwale przydzielo...

Zmienne statyczne w funkcjach III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Zmienne statyczne w funkcjach III 1 . / kod03 2 Ile razy wywolac funkcje ? 5 3 Funkcja funS wywolana po raz 1 4 Funkcja funA wywolana po raz 1 5 Funkcja funS wywolana po raz 2 6 Funkcja funA wywolana po raz 1 7 Funkcja funS wywolana po raz 3 8 Funkcja funA wywolana po raz 1 9 Funkcja funS wywolana ...

Kodowanie liczb całkowitych I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Kodowanie liczb całkowitych I na jednym bajcie mo˙zna zapisa´c liczby h 0 ; 255 i , czyli h ( ) 2; ( ) 2 i w celu zwi˛ekszenia zakresu liczb całkowitych, stosuje si˛e zapis na wi˛ekszej liczbie bajtów, np.: dla dwóch bajtów mo˙zna zapisa´c 216 liczb, czyli h 0;65535 i . Dla liczb całkowitych ujem...